15 september 2013

Impact Investing Nieuws 15 september 2013

Deze keer veel MKB stimulering: Ondernemend Oranje Kapitaal en door crowdfunders: Symbic & Credion, Fundyd & Graydon. De Windcentrale succes of Publiek-privaat groen investeren met de NY Green Bank. Lobby (gelezen): Making II investible door Maximilian Martin en London principles voor de G8. De Rio20+ Principles for Sustainable Insurance inspireren verzekeraars tot denktank voor duurzame product incentives. Academia: II gamma door Uri Grabenwarter (EIF) en Heinrich Liechtenstein. IRIS User gids van de GIIN en een nieuw lid: (Rabo) Groene Woud Streekrekening. Media: Huf Post over de rol van filantropie in II. Events: TBLI Club en alvast de genomineerden voor de 10e Transparantprijs. Jobs bij FMO & Leapfrog. Als case het Nederlandse Rode Kruis.


MARKET
S
timuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal: OOK

Nieuw in Nederland een investeringsfonds voor het Nederlandse MKB, de groei- en banenmotor van de economie. Al eerder aangekondigd met de nood bij MKB-ers kredietverlening en belangstelling van verzekeraars om de komende 3 jaar 170 miljoen te investeren in kleine MKB kredieten. (in een oplossingen inventarisatie voor MinEZ door een commissie o.l.v. Delta Loyd-topman Niek Hoek). De opzet is de Nederlandse economie een groei-impuls te geven en een aantrekkelijk maatschappelijk rendement bieden. (RTLZ 6sept13)

Het is 10sept13 officieel gelanceerd door de initiatiefnemers waaronder André Olijslager (oud-CEO FrieslandCampina), Jan Hommen (bestuursvoorzitter ING Groep) en 'een aantal succesvolle Nederlandse – al dan niet voormalige – directeur groot aandeelhouders (DGA's) en CEO's'. Het fonds biedt kapitaal, kennis en een netwerk aan 'kansrijke' ondernemers die groeikapitaal willen aantrekken. Het wordt omschreven als 'een fonds voor en door ondernemers'.

Het afgegeven commitment door ondernemers, bedrijven en een institutionele belegger is nu 'enkele tientallen miljoenen Euro’s'. OOK wil de komende maanden ten minste 100miljoen Euro werven.

Investeerders
I
nvesteerders kunnen participeren vanaf 100.000 Euro, per direct te storten (tot 1 miljoen Euro). Daar boven zal gebruik worden gemaakt van capital calls. OOK streeft naar een aantrekkelijk en duurzaam rendement . Indien opportuun zal tussentijds dividend worden uitgekeerd.

Aanvragers
O
OK biedt aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen vanaf 250.000 Euro aan MKB ondernemingen. Het is voornemens om 10% van haar fondsomvang aan te wenden voor startersfinanciering, maar zal dit doen door middel van een investering in een Venture Capital fonds met een goed track record. Bronnen: RTLZ en MKB/10sept13 en OndernemendOranjeKapitaal


MARKET 
2

New York Green Bank
 

De gouverneur van de staat New York heeft de Public Service Commission voorgesteld 165.6 miljoen US$ te investeren in de bank als startkapitaal en om in totaal 1miljard US$ particulier kapitaal aan te trekken voor hernieuwbare energie projecten in de staat. De bank is een publiek-private samenwerking gericht op werkgelegenheidsgroei, business development, (klimaat)weerbaarheid en schonere lucht en meer energiekeuzes voor consumenten tegen betere prijzen. De bedoeling is dat de bank volgend jaar al producten aanbiedt zoals kredietverruiming, lening en gecombineerde leningen voor financieel gezonde hernieuwbare energieprojecten die nu geen toegang hebben tot private investeerders.

B
arrières zoals Federale regelgeving, onvoldoende track record en weinig publiek verhandelbare investeringen voor hernieuwbare energie en energie efficiency beperken de private kapitaalstroom naar deze sector. Publieke middelen zoals NY's Energy Efficiency Portfolio Standard en/of de Renewable Portfolio Standard worden aangevuld private fondsen. De Bank gaat ook de huidige versnipperde overheidsbestedingen voor efficiency en hernieuwbare energie van 1,4miljard US$ coördineren. Van een incentive model met beperkt budget wordt het beleid nu gericht op opschaling door privaat geld aan te trekken. De bank wil de komende 5 jaar 2x zoveel privaat geld aantrekken als nu het geval is, 10 keer meer over 20 jaar en uiteindelijk een zelfstandig gefinancierde private investeringsmarkt voor hernieuwbare energie en efficiency creëren. Opvallend vind ik deze claim:De bank kan een bijdrage leveren aan het verlagen van de kosten van zonne energie, in Europa zijn deze veel lager door (fiscale) subsidies en (plannings) vergunningen. Bron: Sustainablebusiness.com Tip: Robert Rubinstein, directeor van TBLI, Amsterdam.


CROWDFUNDING

Investeren in midden- en klein bedrijf

S
ymbid het enige crowdfunding platforms voor investeerder die ook mede-eigenaar dus aandeelhouder willen worden, ging al medio juli een samenwerking aan met kredietbemiddelaar Credion. De samenwerking is gericht grotere crowd-investeerders, die tussen de 1.000 en 10.000 Euro willen investeren.

M
KB-ers met een kleine kapitaalbehoefte kunnen wel terecht op crowdfundingplatforms, maar voor een grote kapitaal behoefte, bijvoorbeeld voor opschaling van de huidige activiteiten, bieden zij (nog) weinig. Investeerders zoeken juist nieuwe mogelijkheden door de lage rentestanden en kijken naar het MKB. Noot van de Blogger het MKB is nu eenmaal de banenmotor in de economie, zeker nu een belangrijke impact effect

Credion licht de bedrijven door zodat investeerders een onafhankelijk getoetste financiële onderbouwing vindt van de investeringsvoorstellen op het Symbid-platform. Er komt dus ook meer professionele documentatie en advies omtrent investeringsvoorstellen op het platform. Credion is een onafhankelijke adviesorganisatie gespecialiseerd in financieringen voor het MKB. Opgericht in 2001 door een groep oud-bankiers brengt Credion ondernemer en geldverstrekker bij elkaar en zoekt naar de best mogelijke financiële constructies. Credion heeft een landelijk dekkend netwerk van meer dan 20 filialen en 50 adviseurs. Bron: Symbid grote-investeerders-ontdekken-crowdfunding Meer over Credion.


CROWDFUNDING 2

F
undyd voor het MKB
O
p Follow the Money (www.ftm.nl) de aankondiging van nog een nieuw crowdfundingsplatform voor MKB investeringen. De kredietwaardigheid van de bedrijven wordt gescreend door kredietinformatieverlener Graydon. Investeren vanaf 50.000 Euro, er is op een aantal type leningen de mogelijkheid onderpand tot verkrijgen zoals werkkapitaal. Fundyd is nadrukkelijk niet bedoeld voor het financieren van start-ups. De doelgroep is spaarders en investeerders die op zoek zijn naar hoger rendement – denk tussen de 5 en 9 procent. Bron: ftm/banken-mkb-crowdfinance-lening.


Windcentrale
Onderaan het artikel een overzicht van de funding door bekende platforms en 'geen platform' waar 7 miljoen is geboekt door de Windcentrale als besloten platform. Eigenlijk vooral voor Green Choice klanten. De Windcentrale start 22sept met een nieuwe investeringsmogelijkheid. 
Ik vind de Windvogel interessanter voor kleine beleggers. Het is een coöperatie van particuliere investeerders in windmolens.  Voor 50 euro kan je lid worden van de Windcentrale en vanaf 1000 euro obligaties kopen alleen zijn er op dit moment geen nieuwe projecten. Zie ook IINieuws-1nov12.


MEDIA

Huff Post on II en philanthropy

M
itchell Kutney houdt op de Huffington Post een pleidooi voor de rol van filantropie bij impact investing (II). Wat gecomprimeerd maar wel interessant. Noot van de Blogger: Kutney schrijft in mijn visie op basis van een visie van de co-existentie, samenwerking en rollen van filantropie en II hier en nu, maar schetst ook een toekomstscenario. Kutney is psycholoog, master in public policy, werkte voor non profits en nu als Director of Organizational Development voor de York Region Youth Outreach in Canada. Hij is mede-oprichter van de Citizens Academy, gericht op praktische ondersteuning van mensen in hun lokale gemeenschap. Kutney heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een investeringsfonds voor high-risk start-up social enterprises JustChange.

I
I als 'game changer' heeft wat hulp nodig, in de vorm van subsidies van de filantropie. Kutney verwijst hierbij naar het verwarrende jargon venture-philanthropy, missie gerelateerd investeren, blended value financiering, impact investing, social finance, etc. Maar vaak worden deze gebruikt als een vorm van filantropie, terwijl het eigenlijk investeringsvormen zijn. Maar wel heterogene investeringsvormen vanwege de belangstelling voor niet-monetair èn gemeten impact of effect.

D
e visie en waarde oordelen over filantropie en II vertroebelen de discussie: als filantropen extra inkomsten investeren in II vormen worden ze nog meer filantropisch maar als ze bestaande budgetten her-verdelen en meer geld aan II toewijzen heten ze minder filantropisch.

Noot van de Blogger: Ik verbaas me nogal eens over de discussies over geven of investeren. Dat zijn zulke fundamenteel verschillende dingen dat fondsenwervende instellingen er niet eens aan moeten beginnen en donateurs het onderscheid ook goed moeten bewaren. Is dat wel zo? Vraag: zijn vermogensfondsen en rijke fondsenwervende instellingen schizofreen als ze hun geld investeren als fiduciaire kapitalisten en waar ze het weggeven opeens filantropen? En hun donateurs? Investeerders die hun geld en zeggenschap kwijt zijn....

K
utney benadrukt het belang van een gezonde filantropische sector om de toekomstige dienstverlening te verzekeren, ofwel de financiële en organisatorische duurzaamheid. Geld is een middel en geen doel, net als bij II maar daar speelt geld wel een veel grotere rol. Maar meent Kutney als filantropen geld gaan gebruiken voor II dan ondermijnen ze de filantropische sector. Toch kan II ook bijdragen: investeren in "zelf-voorzienende social enterprises" (dus financieel duurzaam) kunnen "donatie-afhankelijke non-profits" vervangen, en hun producten en diensten. De donatie en subsidie stromen kunnen worden aangewend voor andere grotere noden. Impact Investors hebben de keus tussen het omzetten van hun donaties in investeringen (Noot van de Blogger en schaalvergroting) of ze kunnen de filantropische sector ontdoen van inefficiënte giftenontvangers en zich heroriënteren op de grootste noden. Kutney hoopt dat filantropen het laatste zullen doen. Bron: HuffingtonPost/mitchell-kutney/impact-investing

Met dank aan de tip van Lauri Lane Zucker in de Linked in Groep Impact Entrepreneur.


ACADEMIA

Afwijkende visie op II
Uli Grabenwarter en Heinrich Liechtenstein onderzochten voor de IESE Business School van de Universiteit van Navarra, Spanje en Family Office Circle Foundation de visies ervaringen van 60 impact investors. De titel: In search of Gamma: an unconventional perspective on impact investing.

Conclusies. Onder de geïnterviewden relatief veel Single Family Offices die volgens de auteurs een belangrijke innovatiekracht zijn in de investeringsmarkt.

Onconventioneel
De titel geeft al aan dat de auteurs wat huidige visies op impact investing (II) onder de loep nemen, maar ze komen ook met een simpel en slim voorstel voor de eindberekening van de kosten van impact in relatie tot de kapitaal investering (het gamma uit de titel). Noot van de Blogger: In 2,5 jaar onderzoek en inventarisatie is dit de eerste keer dat ik zo'n eind doorwrocht meetmodel tegenkom. De impactkosten: bijvoorbeeld bij impact doel werkgelegenheid de monetaire investering delen door het aantal gecreëerde werkplekken, is snel gemaakt maar bevat niet de complete investeringen. De nadruk op het meerekenen van alle kosten (denk aan scouting, due diligence, mede-investeerders zoeken, begeleiding, netwerkintroductie etc) in het stuk is dan ook waardevol.

5 kenmerken van II
D
e visie van de auteurs is II pas II als voldaan wordt aan 5 voorwaarden: -1- het winst heeft als doel; -2- er een positieve correlatie is tussen het financiële rendement en de (sociale of milieu) impact; -3- als de impact vooraf beoogd en concreet geformuleerd is, -4- als de impact meetbaar is en -5- als de impact positieve waarde heeft voor de samenleving. Collateral damage, ongewenste neveneffecten analyse is ook een onderdeel van de impactmeting, maar ook reactie effecten zoals minder budget voor een doel vanuit andere bronnen. De rest is gewoon filantropie.

Impact first II ≠ II
F
inancieel rendement opofferen voor impact is mogelijk, zolang en maar een positieve relatie is en het is slechts een keus van de investeerder maar niet functioneel. Het opofferen van financieel rendement is eerder een obstakel voor de ontwikkeling van impact investing dan een groeiversneller zoals veel wordt beweerd. Noot van de Blogger: Dit in tegenstelling tot de visie dat om prille of zelfs niet bestaande impact investing markten te ontwikkelen rendement moet worden opgeofferd zoals bijvoorbeeld het Omydiar netwerk doet 'Priming the pump' IINieuws 15okt12. Zie ook mijn column in IINieuws-1mrt13 of de PAGINA Mopperen op marktverstoring.

Een opvallende constatering van de onderzoekers was dat daar waar impact investors meer gericht zijn op financieel rendement er een positieve relatie is met de bereikte impact. De bijna verplichte opoffering van rendement voor impact kon niet bewezen worden. Investeerders kijken niet alleen naar (potentieel) rendement maar ook naar de marktperspectieven, het business model, het team, mede investeerders etc. Nogal ontmoedigend is de constatering dat de verwachte returns en gerealiseerde returns soms ver uiteenliepen, maar er was geen relatie met de bereikte impact. Een waarschuwing: de hoog rendement zoekers, II 'probeerders' en give-back-to society 'gemotiveerden in dit onderzoek scoorden slecht.

Succesfactoren

D
efinieer je impact doel/sector (door gerichte oriëntatie beter deal aanbod* en staff);
Due diligence = beoordeel business model mogelijkheden en de correlatie van rendement en impact (en het bereik en de omvang van de investering(en); 
Zorg voor markt en sector kennis / marktonderzoek;
Out-source: de extra kosten van II zijn te hoog (door de kleine deal size) voor eigen II teams.
II portfolio = (ook) diversificatie naar sectoren en spreiding van assets(classes);
Succesvolle impact investors hebben een extra antenne voor de kapitaal intensiteit van impact.
* Toegang tot goede (priviliged) deals, goede deal sourcing en screening;

Steek tijd in advies en coaching van de investees;
Stel vooraf impact KPI's (Key Performance Indicators) vast;
Stel de exit strategie vroeg vast (Incl impact waarde en garantie, kies debt boven equity);
Wees realistisch over risico's zoek benchmarks;

Case Aeris Aeris de investeringsmaatschappij van SAP oprichter Klaus Tschira heeft als visie: investeer in unavoidable & unmets needs, DE value driver Op basis van megatrends kiest het voor (duurzame) energie, vergrijzing en de land- en bosbouw omdat deze essentieel zijn voor mensen. (pag 23-24)

Gamma: de correlatie tussen rendement & impact

II heeft dezelfde traditionele succes factoren als gewone investeringen PLUS continue impact assessment. Het uitblijven van een functioneel impact meet-systeem (?) is een obstakel en daarom presenteren de auteurs een eigen impact-naar-investering-meting-model. Geen nieuwe impact metrics model, maar de eindsom voor investeerders: waar levert mijn geld het meeste impact op? In hun voorgestelde Gamma* meet-methodiek wordt een multiplier factor toegepast op rendement en impact kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van II. Noot van de Blogger: I.t.t. de gebruikelijk opvatting definitie van Gamma m.b.t. het effect van koerswijzigingen op opties gaat het hier dus om Gamma als impactfactor. Hoofdstuk 7 gaat over deze nieuwe methodiek inclusief een wiskundige formules op pag 44 en de Annex van pag 52-57. Noot van de Blogger: Eerlijk gezegd begrijp ik geen bal van de formules, maar de bouwstenen zijn logisch: op basis van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is de formule opgebouwd uit, expexted rate of return, risk free rate of return, return of the market rate return en voor impact: target impact en achieved impact. De gestandaardiseerde (benchmark) gamma is 1 en dan is de beoogde impact bereikt. Bron: papers.ssrn.com (64pag) Als Power Point op Slide Share net Creating-value-towards-impact-investing Op bij EVPA resources: EVPA/IESE_impact-investing.
Wees transparant: budgetteer kosten (due diligence, impact assessment etc.).

II AGENDA SETTING

De rol van overheden bij II
De Impact Investing Policy Collaborative (IIPC) heeft dit jaar de London Principles opgeleverd, bijna parallel aan de G8 meeting over Social Finance waar het UK haar trots social finance model presenteerde Zie IINieuws 15juni13. De rol van overheden voor de ontwikkeling van impact investing wordt vaak gepropageerd als faciliterend, stimulerend en (mede) ondernemend.

D
e IIPC vergaderde er 2 dagen over en formuleerde 5 principes:


1 Helder doel: inclusief de visie, leiderschap en een realistisch perspectief op de mogelijkheden van impact investing;
2.
Betrokkenheid van belanghebbenden: om ideeën te genereren, publieke steun te verwerven en er voor te zorgen dat genoemde obstakels worden aangepakt;
3.
Markt Rentmeesterschap: beleid om (de kapitaalstroom naar) impact investing te stimuleren moet worden geëvenaard door beleid voor sociale ondernemers (platforms, intermediairen en regelgeving)
;
4.
Institutionele capaciteit: binnen de overheid: deskundigheid en middelen voor het succesvol uitvoeren van het beleid;
5.
Universele transparantie: verantwoording en ondersteuning van een continue, open leerproces voor alle betrokkenen bij impact investing
.

Beleid en Budget voor II: subsidies
V
oor Ben Thornley van Pacific Community Ventures (USA), die er een artikel over schreef in de Huffington Post, zijn de London Principles een mijlpaal in het volwassen worden van II. Hij noemt ook een van de dilemma's, die ook speelt in het VK dat feitelijk 10 jaar voorloopt op de rest van de wereld, met haar Social Finance beleid. De CEO van Big Society Capital stelde dat daar waar publieke diensten worden geleverd subsidies/belastinggeld investeren moet kunnen want aan publieke diensten zijn nu eenmaal kosten verbonden. Bob Annibale, Global Director of Citi Community Development and Microfinance, stelt ook dat subsidies essentieel zijn voor een duurzame II sector, vooral voor de intermediairen die kapitaalvraag en aanbod bij elkaar brengen. 

The Impact Investing Policy Collaborative (IIPC) wil impact investing markten stimuleren met een wereldwijd netwerk voor beleidsonderzoek en innovatie . De IIPC helpt investeerders, ambtenaren, lobbyisten, onderzoekers etc bij het (h)erkennen van beleid voor kapitaalmarkten die ook gericht zijn op sociaal en milieuwinst. Focus: onderzoek, bijeenkomsten en samenwerking. Met dank aan : Laurie Lane Zucker Linked In Group Impact Entrepreneur Linkedin.com Bron: Huffingtonpost


II METRICS

IRIS gebruikers gids
T
heGIIN heeft een handzame gids uitgegeven van 38pag over IRIS de door haar gepromote Impact Reporting Investing Standards “Getting Started with IRIS: How to Select IRIS Metrics for Social and Environmental Performance Measurement”. Met ruim 400 veel gebruikte prestatie indicatoren voor impact sectors als landbouw, energie, gezondheidszorg en financiële diensten.
 

Voor impact investors biedt IRIS een meetmethode om de (onderlinge vergelijkbare) impact van hun investeringen te beoordelen door de transparantie, betrouwbaarheid en accountability. De gids is speciaal geschreven voor fonds managers en (impact) investors en bevatten de begrippen, tips en praktische voorbeelden van impactmeting. IRIS maakt en flinke opmars: van 2% gebruikers in 2010 wordt het nu door ruim de helft van de impact investeerders gebruikt die werden geënquêteerd door JP Morgan en theGIIN begin 2013. Zo gebruiken Incofin-IM (zie IINieuws 1juni13), Oikocredit zie PAGINA Charity-cases Nederland en SNS IIAM IRIS. Vraag van de Blogger maar dus niet FMO en St DOEN? En Triodos Bank niet meer na haar Triodos Sustainable Trade Fund (IRIS rapport).

I
n de gids een kort overzicht van de gebruikte prestatie indicatoren die weer zijn overgenomen uit bekende en veel gebruikte best-practice meetsystemen.
  • Financiële prestatie, inclusief standaard gegevens zoals assets en financiële verplichtingen;
  • Operationele prestaties, inclusief gegevens om het beleid, werknemersomgang en sociale en milieu impact te bepalen;
  • Product prestaties, inclusief gegevens die de sociale en milieu bijdrage (ook kwantitatief) beschrijven van de producten, diensten en unieke processen van de investees;
  • Sector prestaties, inclusief gegevens die de sociale en milieu bijdrage (ook kwantitatief) beschrijven van de sector zoals landbouw, financiële diensten en gezondheidszorg;
  • Sociale en Milieu prestaties, inclusief gegevens die (ook kwantitatief) beschrijven wat de specifieke impact is bijvoorbeeld op werkgelegenheid of duurzaam landgebruik.Nut en doel
IRIS is vooral een catalogus waaruit (onder)delen kunnen worden gebruikt naar behoeven en nut met het oog op de impact ambities van een investeerder. Het is geen evaluatiemiddel dat basis vormt voor certificatie. Het is geen (ICT) data management platform. Het kan gebruikt worden in samenhang met de Progressoutofpoverty Index (PPI), Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST), Social Impact Assessment Methodology Toolkit (SIAMT) en vele andere maar vooral GIIRS (rating) en SROI Social Return on Investment.

IRIS Registry
I
n de IRIS Registry staan op maat gemaakte/gekozen metric sets van ruim 60 IRIS gebruikers. Met filter naar doel, regionale focus, sectoren en sociale of milieu impact doelen kan vervolgens vergeleken worden. Als voorbeeld 2 indicatoren van de door TONIIC gebruikte meet-set voor Early-Stage Enterprises. Zoals Individuele cliënten IRIS ID: PI4060 Personen of huishoudens. Bij microkrediet alleen actieve cliënten, voor gezondheidszorg patiënten. (Extra) Banen in de gefinancierde ondernemingen IRIS ID: PI5691 Het aantal banen (full time eq en medewerkers) voor de investering en het percentage als onderdeel van de investeringsportfolio. Per sector waarin geïnvesteerd wordt breidt TONIIC de basis set uit. Bijv bij energie: Energie productie IRIS ID: PI8706 met een voetnoot van het energie soort of mengsel. Greenhouse Gas / CO² uitstoot vermindering IRIS ID: PI5376 In kubieke meters of andere CO² uitstoot cijfers zoals in het Clean Development Mechanism (CDM).

Doel en nut
H
et vaststellen van de doelstelling van de data verzameling is de belangrijkste voorwaarde voor de keuze van IRIS criteria. Voorbeelden zijn stakeholders informeren, specifieke data rapportage, voortgangsinzicht en ook ontwikkeling bij de investee. Belangrijk is dat investees niet overvraagd worden bij hun investeringsvoorstel en voortgangsrapportage. Kunnen ze data überhaupt produceren?

V
erder is IRIS ook voor de investeerder: een work in progress. Levert de gekozen data set de beoogde gegevens of moet deze worden bijgesteld? En wie werken met en/of verwerken de gegevens, dat vraagt operationele beslissingen vooraf. Op pag 36 meer voorbeelden van gebruikte IRIS meetsets, zoals de set van New Ventures Mexico (NVM), een business accelerator. De IRIS set geeft NVM inzicht in haar capacity-building curriculum die het gebruikt voor haar ondersteuningsadvies na/naast de investering. Het gaat om het managen van groei, aantrekken van andere investeerders en aanboren van nieuwe markten. Bron: TheGIIN IRIS User Guide (38pag)
Noot van de Blogger: zie ook GELEZEN met oordeel dat de huidige impact metrics een barrière zijn voor de investeerders.


II MARKETING

Verzekeraars en duurzame producten
A
chmea organiseerde medio juni een bijeenkomst omdat een jaar geleden de Principles for Sustainable Insurance (PSI) werden getekend in Rio de Janeiro. Deze principes zijn de verzekeringsvariant van de Principles for Responsible Investment die al langer bestaan voor investeringen en beleggingen door financiële dienstverleners. Verzekeraars die de principes ondertekenen, streven naar integratie van duurzaamheidscriteria in alles wat ze doen, in de bedrijfsvoering en in de ontwikkeling van producten. De 4 PSI met 28 evt. acties waaronder een kwart dialoog zijn ondertekend door Achmea, Aegon, ING, Delta Lloyd en Zwitserleven (onderdeel van SNS).

U
it de PSI: Sustainable Insurance is a strategic approach where all activities in the insurance value chain, including interactions with stakeholders, are done in a responsible and forward-looking way by identifying, assessing, managing
and monitoring risks and opportunities associated with environmental, social
and governance issues. Sustainable insurance aims to reduce risk, develop innovative solutions, improve business performance, and contribute to environmental, social and economic sustainability. Pag5

Duurzame producten voor risicobeheersing

E
en van de onderwerpen op het debat was dan ook de ontwikkeling van duurzame producten die van weinig effectieve marketing insteek verandert naar een van de middelen om bedrijfsrisico te verminderen. Gastvrouw Liesbeth van der Kruit MVO Achmea stelde dat het tijd is om anders over risico (te) gaan denken en nieuwe risico's mee te nemen in het verzekeraars businessmodel. Noot van de Blogger: Verzekeraars zijn tenslotte primair risico managers.

E
xtreem weer lijdt tot meer claims en verzekeraars kunnen ook een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot een van de oorzaken van extreem weer. Bijvoorbeeld door het bezit van zonnepanelen bij haar verzekeringsnemers te bevorderen. Hoe? Hein Albeda, Lid monitoring commissie Governance Principes Verzekeraars, stelde voor om korting te geven op de opstalverzekering als de verzekeringsnemer in een elektrische auto rijdt ( Blogger: of zonnepanelen heeft) Leo Meyer van IPCC, een internationale klimaatorganisatie, stelde een branchbrede denktank voor die dergelijke (nieuwe) producten verzint en nieuwe kansen in kaart brengt. Liesbeth van der Kruit, directeur MVO bij Achmea noemde dat een "fantastisch plan" en zegde toe daar beslist op in te zullen haken. Noot van de Blogger: een dergelijk branchebrede initiatief kan op extra belangstelling rekenen, de productintroducties kunnen via duurzame netwerken gedistribueerd worden en de marketingbudgetten zo beperkt. Bron: Achmea/debatmiddag-over-duurzaam-verzekeren PSI (pdf) UNEP/PSI.

Global Impact Investors Network
 

Nieuw Nederlands lid

Ophet nieuwe ledenlijstje van theGIIN the Global Impact Investors Network Het Groene Woud. Ofwel de stedendriehoek 's-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg. Noot van de Blogger: Waarschijnlijk heeft de betrokkenheid van de Rabobank tot het lidmaatschap heeft geleid want ik zie niet veel impact investing-achtige kenmerken in de (gesteunde) activiteiten....

O
p hun website staat (vet door de Blogger) “Streekrekening Het Groene Woud is een ingenieus concept om geld vrij te maken voor duurzame projecten in Het Groene Woud. Het Streekfonds en de Rabo StreekRekening Het Groene Woud zijn de twee belangrijkste pijlers van de Streekrekening. Het Streekfonds is de ‘pot’ waaruit initiatieven financieel worden ondersteund. De belangrijkste manier om het Streekfonds te vullen is op dit moment het spaarsysteem van de Rabo StreekRekening. Naast het spaarsysteem zijn er nog vele andere manieren die bijdragen aan de vulling van het Streekfonds. Denk aan giften, sponsoring en donaties van deelnemers.

De Belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Streekrekening Het Groene Woud. Deze status maakt het mogelijk voor donateurs om giften en renteschenkingen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken.

Financiering

D
e Rabo Streekrekening staat open voor overheden, bedrijven en streekorganisaties. Over hun kapitaal behouden zij volledige beschikking en krijgen ze een marktconforme rentevergoeding. Daarnaast geeft de Rabobank een extra opslag van 5% voor het Streekfonds Het Groene Woud. De rekeninghouders van een Rabo StreekRekening geven in feite geld, zonder geld te geven. Zij kunnen ook (een deel van) de eigen rente schenken aan het Streekfonds.

Ondersteuning projectvoorstellen
M
edewerkers van het Streekhuis van het Groene Woud bekijken de financieringsmogelijkheden voor -door het publiek- voorgestelde projecten en ondersteunen evt. bij het uitwerken van projectvoorstellen. Het Streekhuis kijkt of het voorstel aan de voorwaarden van het Groene Ewoud voldoet en maakt een pre-advies voor de projectadviescommissie. De Stichting Streekrekening neemt een besluit, als aanpassing van het projectplan gevraagd wordt, kan het Streekhuis de initiatiefnemer hierbij ondersteunen. De Stichting bestaat als sinds 2008 (2006) en wil elk jaar 2 Euroton besteden aan duurzame projecten in het Groene Woud. (een lijst heb ik niet gevonden wel foto impressies van events). Meer op:HetGroeneWoud, HetGoenewoud/streekrekening en Rabobank/streekrekening.


EVENTS

T
BLI Club met Prof. Alyson Warhurst, CEO of Maplecroft

TBLI Triple Bottom Line Investing, de investors conference organisator voor private equity investeerders, houdt 25sept13 een TBLI Club bijeenkomst in Amsterdam (17uur) en 24sept13 in Parijs (18uur) met Prof Alyson Warhurts.Prof. Alyson Warhurst is CEO van Maplecroft, VK, oprichter van een prijswinnend risk mapping platform. Lid van het Clinton Global Initiative en Consultant bij het World Economic Forum (Davos). Maplecroft analyseert, indexeert en brengt 100 wereldwijde risico's in kaart. Ondernemingen kunnen de risico analyses gebruiken om de risico gevoeligheid van hun bedrijfsactiviteiten, handelsketen en distributienetwerken te identificeren. Veelal per sector en regio, maar recent publiceerde Maplacroft ook een analyse van de risico's van overheidsobligaties en ESG risico's bedoeld voor portfolio-analyse. Key Finding: staatsobligaties van landen/overheden met een hogere ESG presteren beter, maar rating agencies nemen ESG factoren niet altijd mee in hun oordeel. Het rapport is gepubliceerd voor/door de UN Principles for Responsible Investment Initiative UNPRI. Toelichting Maplecroft-ESG-factors-sovereign-debt-market Rapport: SpotlightonESGrisks (pdf 20 pag)

TBLI Club is een mini versie van de (regionale) TBLI conferences en houdt 4x per jaar bijeenkomsten in Parijs en Amsterdam. Niet persoonlijk lidmaatschap kost 500 Euro per jaar ex BTW. Aanmelden en meer informatie: TBLI club.


CHARI EVENT

1
0e Transparantprijs chari jaarverslagen

2 oktober 2013 wordt de 10e Transparant Prijs uitgereikt. Thema dit jaar is: het jaarverslag van de toekomst: iedere dag transparant. De prijs voor het beste, meest transparante charitatieve jaarverslag is een initiatief van PwC.

E
r zijn dit jaar 2 categorieën: grote fondsenwervende instellingen (> 0,5 miljoen euro inkomsten): kleine fondsenwervende instellingen (< 0,5 miljoen euro inkomsten). Daarnaast is er een themaprijs voor ‘het beste jaarverslag op een A-4 of in 2 minuten’. De prijswinnaars krijgen van de Nationale Postcode Loterij, als partner van De Transparant Prijs een ton prijzengeld. 25.000 Euro voor de winnaar in de categorie kleine fondsenwervende instellingen en 75.000 Euro voor de winnaar in de categorie grote fondsenwervende instellingen.

G
enomineerd zijn dit jaar in de categorie kleine instellingen: El Fuego, Projecten Zuid-Afrika, Weeshuis Sri Lanka. In de categorie grote instellingen: De Zonnebloem, Oxfam Novib, War Child, Woord en Daad. En in de categorie meest innovatieve jaarverslag: AMREF Flying Doctors, KWF Kankerbestrijding, Pink Ribbon en Terre des Hommes.

E
erdere prijswinnaars waren Oxfam Novib, KWF, Natuurmomenten, het Oranje Fonds, KNRM Artsen zonder Grenzen en Wakker Dier. Zij blikken terug ter gelegenheid van de 10e prijsuitreiking. Nieuws over de uitslag komt in IINIeuws 15okt13.


JOBS

F
MO zoekt Sustainability Development Analyst

FMO, de Financierings Maatschappij Ontwikkelingslanden is voor 51% staatsbank met een AAA rating van Standards&Poor. Het is een van de grootste bilaterale private sector Development Banks in Europa en misschien wel de grootste impact investor van Nederland met bijna 6,3 miljard euro in haar portfolio waarvan 831miljoen overheidsgeld. De FMO is log van het Global Impact Investing Network en wordt ook internationaal als een model impact investor gezien.

D
e FMO zoekt een Sustainability Development Analyst die binnen het SUS- team rapporteert aan de manager Sustainability Development. Interne taken

coördineren van de strategie en cliëntgerichte Environmental and Social specialisten binnen FMO, de communicatie en kennisdeling, ontwikkelen en evalueren van E&S processen, procedures en instrumenten en het ondersteunen van de manager bij het bewaken van een consistente E&S benadering binnen FMO. Externe taken: assisteren bij het overzicht houden over stakeholder en leden, bij FMO duurzaamheid rapportages, strategische samenwerking van FMO met NGO's samen met de afdeling communicatie IO(?), IMR (?) en de E&S specialisten en ontwikkelen en verspreiden van materiaal voor proactieve externe communicatie over duurzaamheid.

Standplaats Den Haag, waarschijnlijk full time. Deadline 20sept13 Meer op FMO/sustainability-development-analyst.


Leapfrog zoekt investment officer Azië
 
Leapfrog Investments managet enkele van de grootste en leading profit-with-purpose fondsen. Het investeert in ondernemingen die de next billion, het volgende miljard consumenten bedienen, ofwel de base of the pyramid de armsten op aarde. De focus is op financiële zekerheid door verzekeringen. Het bereikt 18 miljoen mensen in Azië en Afrika via haar investees. Over het verdienmodel en de filosofie zie IINieuws 1sept13.

De standplaats is Edinburgh, VK met veel reizen naar India en Zuid Oost Azië om investeringskansen te onderzoeken, de portfolio investees duurzaam te laten groeien en de markt voor verzekeringen en financiële producten te laten groeien in de regio.
L
eapfrog heeft een intern ontwikkelingstraject voor de medewerkers met een mentorsysteem door de managers en partners en een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor opleidingen, conferences etc. You Will be part of the next generation of like-minded investors and changemakers globally, collaboratively improving the world and markets around them.

Ge
vraagd wordt ervaring bij een top tier private equity, investment bank of consultancy, relevante graad en ervaring met financiële modellen in een wereldwijd werkterrein (DM en EM idealiter India en Azië) en met ondernemingsanalyse of transactie ontwikkeling. Aantoonbare toewijding aan social impact of entrepreneurship, liefst beide. Kenmerken intellectueel gedreven en capaciteiten, aandacht voor details, organisaties talent, communicatievaardigheden geschreven en mondeling. Vlot, efficiënt, flexibel een vasthoudend in het uitvoeren van de werkzaamheden.

Deadline 20Sept2013, meer informatie op Jobs.thegiin.org/Investment-officer-Leapfrog-investments.


GELEZEN/LOBBY

Making Impact Investing investable
 
Dr Maximilian Martin de auteur is hoogleraar, corporate en policy consultant en zette o.a. de afdeling filantropie bij UBS (Bank, Zwitserland) op. Deze samenvatting/review had ook onder ACADEMIA of II LOBBY kunnen staan. Dr Martin (zie Nieuws-15april13 onder II Thinking) is oprichter van Impact Economy, deed drie jaar onderzoek naar de ontwikkeling van impact investing (II) en schreef dit rapport voor een Clinton Initiative sub-bijeenkomst. Een voorpublicatie werd aangeboden aan de G8 leiders tijdens de Social Finance meeting in London afgelopen juni. Het haalde CSR Sustainable Newswire en kreeg aandacht op de Stanford Social Innovation Review site.

Megatrends
He
t rapport schetst opkomst van de term II, brilliant marketing, de huidige II sector en verwijst naar 4 wereldwijde ontwikkelingen waar juist II een katalyserende rol kan spelen:
-1- Het bedienen van noden met name aan de base of the pyramid, het miljard armsten;
-2- de noodzaak van radicale grondstoffen efficiency voor economische groei en het verminderen van CO² uitstoot en afval en het beschermen van de biodiversiteit;
-3- modernisering van de welvaartsstaat en publieke dienstverlening; en
-4- de opkomst van LOHAS, of Lifestyles of Health and Sustainability consumenten met een voorkeur voor duurzaam leven en lagere CO² uitstoot.

I
n het rapport een matrix met het potentieel van deze 4 factoren en voorbeelden (pag.10):

ad 1 Groeiende vraag ofwel de marktontwikkeling aan de Base of the Pyramid: een veelvoud van de huidige markt van 5 Biljoen US$. Bijvoorbeeld (hernieuwbare, stand-alone) energie voor mensen die nu niet op netwerken zijn aangesloten in dunbevolkte gebieden en mobiele telefonie als belngrijke markt(en)katalysator.

ad 2 Groener: De verwachting is dat de investeringen in hernieuwbare energie van 115miljard US$ in 2010 zal groeien naar 325miljard US$ in 2018; De EU kan nieuwe werkgelegenheid en innovatie creëren door 20% energie te besparen, de bijbehorende kostenbesparing bedraagt 60 miljard Euro. De helft daarvan kan gerealiseerd worden door de huidige EU directieven daadwerkelijk uit te voeren.

ad 3 Vergrijzing: in 2020 is 20% van de wereldbevolking ouder dan 65jr de vraag verandert en de private markt krijgt kansen. Opvallend is dat Social Impact Bonds (SIB's), nog een marginaal verschijnsel, worden genoemd als II product, maar wel een waarvan de effectiviteit nog niet bewezen is. Noot van de Blogger: wellicht opgenomen vanwege de doelgroep, G8. De coördinerende project opzet van SIB's veroorzaakt hoge consultancy kosten plus de externe assessment. Misschien ligt de grote toegevoegde waarde van SIB's wel in de opzet om private/gesubsidieerde partijen in de welzijnssector beter samen te laten werken. Een beleid dat de Nederlandse overheid al jaren voert richting de preventie-organisaties, ontwikkelingsorganisaties, goede doelen etc.

ad 4 De LOHAS markt in de VS heeft nu al een omvang van 300miljard US$ en groeit nog steeds. Voetnoot 52: 80% wordt al in meer of mindere mate bediend, soms zonder dat ze het zich bewust zijn. De vraag in Emerging Markets zal van 2010 tot 2025 150% groeien tegen 31% groei in Developed Markets (EM). Het GDP van EM groeide van 19% naar 36% in 20 jaar. Toch halen de 100 multinationals uit Developed markets volgens McKinsey onderzoek 83% van hun omzet nog uit Developed Markets*. Producten voor de LOHAS consumenten produceren veelal duurzaam en verantwoordelijk in de hele handelsketen en marketen hun product vooral slim. De auteurs pleiten ervoor die eerste kenmerken uit te breiden met het accent op gezondheid, veiligheid en consumentenbescherming en minder te investeren in allerlei start-ups en intermediairen (Noot van de Blogger: allerlei keurmerken en duurzame marketing).

I
n het 2e deel van het rapport een overzicht van de kapitaalmarkten en II. Het huidige beleid voor de vraag naar kapitaal: capaciteitsbouw, nieuwe bedrijfswetgeving, beleid voor social enterprises; het beleid voor het aanbod van kapitaal: co-investeren, risico delen, investeerders eisen aan II, fondsen voor II en de intermediairen; en het kapitaal(stroom) voor de II markt: nieuwe (doel)belastingen, toeslagen en verhandelbare vergunningen (zoals de mislukte CO²emissie markt?), het benutten van onbenut kapitaal zoals ongeclaimde banktegoeden (zoals in het VK) en inkomsten uit privatiseringen (?)

Overheden kunnen de II sector op 3 manieren ondersteunen: I: het aanbod stimuleren, II: door kapitaalstromen te dirigeren en III: de vraag te reguleren. In India bijv. heeft de overheid bepaald dat een bepaald bedrag geïnvesteerd moeten worden in servicing the underserved. De EU lanceerde dit jaar via het Europese Investerings Fond (EIF) samen met Crédit Coopératif en Deutsche Bank de Social Impact Accelerator (SIA) pionierend in pan-Europese publiek-private samenwerking voor impact investing. Uiteraard wordt ook het VK met haar Big Society Bank en Capital genoemd en de Social Investment Finance Intermediary '(SIFI's) om non profits investment ready te maken en de stimuleringsfondsen voor Social Enterprises. De Chinese zonne-energie expansie wordt gevoed door het High-Tech R&D programma voor milieubescherming en hernieuwbare energie door private investeerders. In de VS wordt (fiscale) regelgeving gemaakt voor social enterprises, de regelgeving verruimend die het bijv. pensioensfondsen toestaat in II te investeren zoals voor venture capital is gebeurd. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met Social Impact Bonds zoals in het VK en hiervoor benodigde regelgeving ingevoerd. Canada startte al in 1999 met Community Economy Development Investment Funds (CEDIFs) mn voor het eiland Nova Scotia voor de Oostkust. Later is dit uitgebreid met een flink fiscaal voordeel van 30% aftrek voor investeringen in corporaties, coöperaties en community economic development initiatives in de regio.

D
e huidige investeerders in II bestaan vooral uit filantropen (giften) en angel investors (seed en start up tot tienduizenden US$), Venture capitalisten hebben door de crisis een stap terug gedaan. Maar ook professionele investeerders als HNWI en hun famliy offices zijn steeds vaker actief. Voor opschaling van de II sector zijn institutionele investeerders nodig waarvan de bijna helft een rol voor zichzelf ziet bij de groei van de II sector. Vaak hebben zij al II in hun SRI portfolio. Noot van de Blogger: zie bijv. IINieuws 1juni13 AEGON over (on)mogelijkheden van II over haar intern onderzoek naar II in haar SRI portfolio.

M
artin ziet ook mogelijkheden voor corporate impact venturing: ondernemingen hebben gemiddeld kleinere deal sizes in hun portfolio van venture capitalists. En een van de II handicaps is de kleinere dealsize. Ondernemingen kunnen investeren in succesvolle start-ups en door groeikapitaal te leveren de opschaling financieren. Voor ondernemingen zijn deze investeringen een strategie voor niet traditionele groei (en innovatie).

De financiële sector wordt geconfronteerd met een latente vraag en door de dalende rendementen in verschillende asset classes wordt II aantrekkelijker.

En II is nieuw en aansprekend en dus een prachtig marketing en branding middel. Enkele banken lopen voorop: JP Morgan, Morgan Stanley, Deutshe Bank, onze eigen FMO zie IINieuws 1sept12 wordt als voorbeeld van een multilaterale (?) financial genoemd.

De toekomst: from niche to mega
De II sector die een gouden groeitijd wordt voorspeld met een divers scala spelers (HNWI, vermogensfondsen, angel investors, non profits, overheden, de financiële sector) moet wel meer actie ondernemen om de beloften waar te maken (en noden vervullen). Om de groeiende kloof tussen de ambities van de II markt en de realiteit te overbruggen. Hiervoor zijn nodig:

-a- Ondersteunend beleid; op pag 32 een heldere figuur die een stuk compacter is dan de Montor Institute matrix uit 2009. Zie IINieuws-4april11 en 24mrt11.

-b- Focus op II als investeringsstijl i.p.v. een aparte asset class en II productontwikkeling;

-c- Kritische visie op de definitie van impact;

-d- Analyse van het wegblijven van de cruciale, grote spelers en wat ze tegenhoudt.

O
pvallend vind ik het pleidooi to copy, clone and adapt best-practice instruments voor -a- weer de onbewezen SIB's en ook zeer succesvolle en de hard gegroeide Community Development Loans (VS) voorbijkomen. Noot van de Blogger: Ik dacht dat best practice promotie zijn hoogtepunt voorbij was (ontmoedigend), maar kennelijk niet voor II sector groei. Er wordt gesproken over de noodzaak van heldere impact data. De huidige impact meting systemen i.o IRIS, GIIRS, GRI zijn indrukwekkend maar toch schieten zij tekort in de ogen van potentiële gebruikers maar ook de Federal Reserve Bank of San Francisco organiseerde een discussie over “Advancing Social Impact Investments through Measurement” and enumerated many of the issues with the current measurement landscape. Jammer genoeg is er geen onderbouwing van het pleidooi voor -d- Analyse van het wegblijven van de cruciale, grote spelers en wat ze tegenhoudt. Bron ssireview/impact_investing_from_headlines_to_fundamentals of op Impacteconomy.com/making_impact_investible Rapport: (pdf 36 pag) Making Impact Investible Over de auteur op pag 36. Voorpublicatie voor G8 (pdf 13pag) Status-of-the-social-impact-investing-market.

CASE

Nederlandse Rode Kruis
Opgericht op 19 juli 1867 is het Nederlandse Rode Kruis een van de oudste chari's van Nederland, en een van de meest succesvolle qua inkomsten, vrijwilligersinzet en bekendheid. Als er een ramp gebeurt komt het Internationale Rode Kruis helpen, bij lokale (sport)evenementen in Nederland is het Rode Kruis er bij met EHBO-ers die het veel zelf opleidt. Haar missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn... Het doet dit door 'vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid' …. 'het versterken van gemeenschappen' … 'hulpverlening' .. 'die de zelfredzaamheid van (die) gemeenschappen zodanig versterkt, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.

Grondbeginselen
O
rigineel maar met op het oog veel overlap zijn de 7 grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. De toelichting is goed ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste

moeten worden. Geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doet hierbij niet ter zake. Het kiest geen partij in conflicten behalve die van de slachtoffers, laat zich niet leiden door overheden en hún voor of afkeuren, bereidt hulp professioneel voor maar vrijwillig biedt.

Inkomsten
D
e inkomsten in 2012 bedroegen bijna 82miljoen Euro. NB in 2011 was dat nog 97,2miljoen Euro (-15%). Het verschil zit hem vooral in de inkomsten uit particuliere fondsenwerving: giften en schenkingen, donaties en contributies. Deze daalden met 7miljoen Euro, Nalatenschappen met 2,5 miljoen Euro. De Overheidssubsidies daalden met 2 miljoen Euro.

Vermogen en inkomsten uit vermogen
H
et Nederlandse Rode Kruis is een van de rijkste fondsen(wervers) van Nederland met bijna 95miljoen Euro vermogen (in 2011 nog 93,4 miljoen Euro). De inkomsten uit het vermogen waren -net als de markten- behoorlijk volatiel, maar soms wel afwijkend hoger of lager (2011 en 2012) '07: 2,3miljoen Euro, '08: half miljoen Euro, '09: 1,7miljoen Euro, '10: bijna 9 Euroton (JV), '11: 2,4miljoen Euro en bijna 7Euroton in '12. Het vermogen (totaal reserves en fondsen) bleef constanter: '07: bijna 92miljoen Euro, '08: 85,5miljoen Euro, '09 en '10: circa 83miljoen Euro, '11: 92,2miljoen Euro en in '12: 93,8miljoen Euro.

Vermogensrendement
H
et rendement op het vermogen was matig en volatiel in 2012: 0,7%, in '11: 2,5%, in '10: 1,2%, in '09: 2%, '08: 0,6%. In het JV '11 ook een rendementsoverzichtje op de beleggingen opgenomene, dat is bemoedigender: '11:3,15%, '10:4,8%, '09: 15,63%, '08 :1,12% en '07:4,66%.

D
e keuze voor renterekeningen en deposito's en de lage rentestanden zijn debet aan dit treurige resultaat.

De inkomsten waren in            2012     (2011)
Rente op obligaties                 109.000 (144.000)
Overige beleggingsresultaten    22.000 (32.000)
Rente op spaarrekeningen en
deposito’s (minus kosten)       542.000 (711.000)
Totaal                                   673.000 (887.000)

In
2012 zijn de laatste aandelenbeleggingen bij lokale afdelingen verkocht. De laatste belegging in (en inkomsten van) aandelen komt uit een legaat, waarvan de erflater heeft aangegeven dat het Nederlandse Rode Kruis deze effecten in stand moet houden. (JV '12 pag 51)

Vermogensbeleid
In
2006 stelde het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis beleggingsbeleid vast, de portefeuille van de landelijke vereniging (het Rode Kruis is georganiseerd op basis van lokale en regionale verenigingen) Vanaf 2007 voerden de plaatselijke Rode Kruis-afdelingen het beleggingsbeleid in*. Heel kort: het belegt naar eigen zeggen op een veilige, duurzame en verantwoorde manier. De uitgangspunten zijn: de instandhouding van de hoofdsom; bescherming tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; de prestaties van de beleggingsactiviteiten worden beoordeeld op een termijn van vijf jaar (evaluatie dus in 2011 JV '10); inkomsten worden gebruikt voor de doelstelling; overtollige middelen worden uitsluitend in rekening-courant, spaarrekening, deposito´s en garantieproducten belegd; het beleggen in onroerend goed vermijden we zo veel mogelijk.

*Oppotten bij de lokale verenigingen is handig voorkomen: Bij een Continuïteitsreserve hoger dan de door het Verenigingsbestuur gestelde norm,wordt het overschot aan het Solidariteitsfonds, als genoemd in artikel 49 van de Statuten, toegevoegd. (Statuten preambule p28)

In het JV09 staat opeens overtollige gelden beleggen we in ondernemingen die volgens de criteria van het Nederlandse Rode Kruis duurzaam zijn. Dat betekent dat de ondernemingen hun bedrijfsvoering inrichten op een manier die in de algemene maatschappelijke opinie aanvaard wordt en niet in strijd is met de grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis. De duurzaamheidscriteria op grond waarvan we bepaalde beleggingen uitsluiten, zijn specifiek uitgewerkt. (Noot van de Blogger: maar onvindbaar, het Rode Kruis is VFI lid, dus het beleid zal niet erg afwijken van de verplichte VFI regels m.b.t. verantwoord vermogensbeheer)

Het Rode Kruis belegt sinds enkele jaren alleen nog maar in obligaties en houdt de meeste tegoeden m.n. op rente- en deposito rekeningen aan. Evaluatie van het vermogensbeheer in 2011 heeft ook niet geleid tot aanpassingen.

Conclusie
H
et Nederlandse Rode Kruis is geen impact investor, het benut haar vermogen van bijna 100 miljoen Euro niet voor de doelstelling en evenaart met haar inkomen uit vermogen nauwelijks de inflatieontwikkeling. Kortom hier past een citaat van strategy business guru Michael Porter uit The Economist (2006). Billions are wasted on ineffective philanthropy,” says Michael Porter, a management guru at the Harvard Business School. “Philanthropy is decades behind business in applying rigorous thinking to the use of money.” Mr Porter believes that the world of giving can be transformed by learning from the world of business. Many of the leaders of the new generation of philanthropists agree with him, so “there is a big opportunity over the next 20 years to figure out how to make philanthropy effective. Bron: Economist23feb2006.

Noot van de Blogger Het Rode Kruis heeft ook geen bankier, maar een accountant als penningsmeester in het Bestuur.
Een aflaat: vanwege de decentrale structuur met lokale verenigingen met eigen kassen is het voor het Rode Kruis wellicht een uitdaging om impact investor te worden. Een suggestie: Een duurzaam beleggingsstatuut is zo gekopieerd van een concullega en een apart fonds -vergelijkbaar met het Solidariteitsfonds- voor impact investing -al of niet op vrijwillige basis kan- ook zo opgezet worden. Maar doe svp wat meer met het geld dan het op de bank zetten tegen depositorente (-inflatie =....) Bronnen RodeKruis en Financiën: RodeKruis/jaarverslag2012 (pdf 86 pag)Kerncijfers: CBF/Rode-Kruis-Ver-Het-Nederlandse Premabule statuten RodeKruis/statuten-nederlandse-rode-kruis (pfd 35 pag)
Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten