1 maart 2014

Impact Investing Nieuws 1 maart 2014

Deze keer de-risking impact investing in public & private equity markten door Bridges Ventures Impact+. Een voorzichtige poging om in de sector grondstoffen met impact op de Public equity market te duiken, een halfbakken exercitie... De EU wil meer transparantie van groterere Europese ondernemingen over hun ESG beleid, mensenrechten en corruptie
Veel over chari's en Impact Bonds: Harald Machielse van Chuva Consulting in het (chari) Vakblad Fondsenwerving, Society Impact over Social Impact Bonds, een onderzoek naar Environment Impact Bonds en natuur en milieu organisaties bankieren zelf niet groen volgens Vroege Vogels. Event: PYMWYMIC April Days voor private equity impact first investors.

De Quote van dit blog: ''Onderzoek lijkt uit te wijzen dat er een groeiende hoeveelheid kapitaal op zoek is naar goede projecten. Maar die zijn er nog onvoldoende. Omdat dat kapitaal zomaar niet beschikbaar komt als gift, adviseer ik de goede doelen zich er serieus in te verdiepen." Harald Machielse. adviseur fondsenwerving en doneren in het vakblad Fondsenwerving (maart/april 2014).


De Risking the II MARKET

Bridges Ventures de-risking impact investing
De-risking werd aangekondigd als de trend voor 2014 op the NextBillion.net. Interesant omdat impact investing wordt gezien als een hoog risio investeringsniche, waarbij hoge rendementen zouden moeten horen, maar door de insteek minder sociaal wenselijk zijn en snel-veel-geld-verdieners investeerders op afstand houdt. Omdat veel potentiële sociale investeerders risicomijdend (moeten) zijn groeit de markt niet zo snel als wenselijk is. Pensioenfondsen en banken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de markt, mits hun belegd vermogen of reputatie niet bedreigd worden door de risico's.

Bridges Ventures, het elf jaar oude impact investing fonds mede opgericht door Sir Ronald Cohen publiceerde hierover recent een rapport Shifting the lens a de-risking toolkit for impact investment. Hun ambitie is de groei van impact investing te versnellen door naast de track record 'eis' van investeerders een aantrekkelijker risico profiel te bieden. Risico (perceptie) sluit sowieso een groot deel van de fiduciaire asset managers en investeerders markt uit, dus de-risken van impact investing ontluit meteen een veel grotere markt. Bridges Ventures hanteert trouwens de brede definitie van de GIIN (zie IINieuws-15feb14 II Thinking nieuwe definitie) dat impact investing investeren is met de bedoeling rendement èn impact te genereren. 
 
Opvallend dat Bridges de term impact investing gebruikt, terwijl in het VK meestal social investing wordt gebruikt. Frappant is de opvatting dat impact investing tot nu toe veel pioniers heeft aangetrokken voor wie risico een vanzelfsprekend fenomeen is. Noot van de Blogger: Hier verraadt zich de invloed van Sir Ronald Cohen, de vader van venture capiltalism dat het risico juist opzoekt. Ik hang de definitie aan dat impact investing het investeren van groeikapitaal is in bewezen business models, die behalve rendement ook impact opleveren voor mens, maatschappij of milieu. Start- en Seed investeringen beschouw ik meer als chari of overheidsactiviteit of voor gespecialiseerde angel (klein) of venture capital (groot) investors.
Pionieren kan trouwens ook door als chari inkomen zelfs winstgevendheid op te nemen in je missie en strategie om financieel duurzaam te worden en te kunnen opschalen. Dat is financieel gezien niet risicovoller dan geld weggeven, maar concurreert qua opschalingsperspectief met de output/outcome van (bestaande) projecten en activiteiten. Ik kan niet wachten tot er goede kosten effectiviteit onderzoeken en benchmarks worden gedaan naar impact investments en traditionele gesubsidieerde projecten. Het is in dit verband leuk dat de Transparantprijs ook dit jaar ''Impact'' workshops aanbiedt aan deelnemers impact meting in een notedop en grenzen aan impactmeting.

Impact Investing Risico's
Bridges begint met het uitpakken van financieel risico, het risico geen rendement te maken of zelfs de inleg (deels) te verliezen. Voor (vermogens) fondsen vaak de reden om impact investing vanuit de bestedingen te financieren als grant, want het vermogen moet zoveel mogelijk onaangetast blijven. Maar daardoor minimaliseert de kapitaalpool voor impact investing tot een percentage van de 5%? rendement die een fonds jaarlijks maakt en mag weggegven. Appèl van de Blogger: Ik breek nog maar eens een lans voor de 1% impact of missie investeringen vanuit het vermogen, omdat dit een verhonderdvoudiging van het impact capital pool betekent.

Bridges karakteriseert de 5 voornaamste risico factoren (percepties), enkele met overlap of die elkaar versterken. Het presenteert 7 manieren om impact investing te de-risken aan de hand van 20 bestaande impact investments en met aparte aanbevelingen voor product developers, asset owners en matchmakers.

5 Risico's

-1- Capital Risk het risico de inleg of het beoogd rendement kwijt te raken en die op gespannen voet staat met verantwoord fiduciair vermogensbeheer. Op pagina 20 een interessant voorbeeld van de KL Felicitas Foundation die door uitgebreide spreiding haar portfolio toch voor 85% met impact investments heeft weten te in te vullen.
-2- Exit of liquiditeitsrisico op gespannen voet met de patient capital benadering van impact investing, maar toch vaak een eis van High Net Worth Individuals, retail investeerders en wealth advisors (van vermogenden), omdat fexibliteit vaak gewenst is en illiquiditeit het op gespannen voet staat met fiduciair vermogensbeheer.
-3- (On)kwantificeerbaar risico gebaseerd op het track record van een team/fonds, de volatiliteit, (komende)regelgeving, gebeurtenissen/trend, en menselijk gedrag(!).
-4- Transactiekosten die relatief hoog zijn bij kleine deals, en impact investeringen zijn vaak kleine deals.
-5- Impact risico, het risico geen of weinig (bewezen) impact te hebben, negatieve neveneffecten of impact tegen zeer hoge kosten(effectiviteit). Dat kan voor bijvoorbeeld fondsenwervende chari's als reputatierisico ook invloed hebben op de inkomsten.

De-risken kan door:

Capital risk te bundelen door downside protection, dwz sommige investeerders lopen meer risico, maar krijgen ook een hoger rendement andere minder tegen minder rendement: Senior en Junior debtors. Een beetje vergelijkbaar met de hogere risico's voor achtergestelde obligatiehouders. II Voorbeeld op pag 20. Zie ook de GGINpublicatie Catalytic First Loss Capital en de constructie die de FMO hiervoor ontwikkelde IINieuws-15okt13.
Het Exit Risico kan worden verminderd door de liquiditeit te bevorderen, door contractuele constructies en documentatie, handelsplatforms of netwerken op te zetten.
Transactiekosten kunnen ook door bundeling verlaagd worden door fondsen op te zetten en deals of producten te combineren. Ik dacht meteen aan het Threadneedle Social Impact Bond Fund, IIN 2013 jaaroverzicht die ook voor risicospreiding waardevol is, maar deze wordt genoemd als track record bouwer voor product developers.
Onkwantificeerbaar risico kan inzichtelijk, kwantificeerbaarder worden gemaakt door het bouwen van track records*, verminderd door technische assistentie (bijvoorbeeld voor financiële controle, corporate governance, impact assesment etc.) en effectieve plaatsing en distributie ofwel een optimaal marketing- en afzetkanaal met een goed netwerk. De reputatie van de retailer/aanbieder werkt als kwaliteitsgarantie.
Impact risico verminderen door impact evidence, (methodologie en data) te overleggen, reputatie van de uitvoerder/aanbieder en de kosteneffectiviteit af te zetten tegen de output/outcome/bereik van granting as usual. Interessant in dit verband is de tip van de BACO methodology van het impact first Acumen Fund: Best Available Charitable Option uit 2007, ik vond geen recentere versie Acumen/bacopaper.pdf wel een toelichting op hun site met link naar een concept versie Acumen/the-method-behind-our-metrics/
*Met betrekking tot het bouwen van track records wordt opgemerkt dat in een snel groeiende markt als impact investing track record opbouw wel eens ondermijnd wordt door snelle uitbreiding van fondsen, fusies van fondsen en teams etc. Dat kan verminderd worden door binnen fusie fondsen en teams bepaalde deskundigheden (thema's, sectoren, regio's) te combineren, de impact strategie onveranderd te handhaven of door de schaal vergroting bepaalde targets te kunnen halen. (cursief toevoeging door Blogger)
Met betrekking tot bundeling blijft het een beetje een kip-ei verhaal als de impact investing markt klein is valt er weinig te bundelen, los van de mogelijkheden om of de bereidheid van impact investeerders om hun private equity investering/debt onder te brengen in een impact investing product.

Op bladzijde 20 staan 20 voorbeelden van impact investing aanbieders en fondsen die een de-risking factor in zich hebben (in de Appendix staan uitgebreidere beschrijvingen van de impact investeringen) en ze worden ook genoemd als voorbeeld van de-risking tool voor product developers (pag. 18-19), asset owners (pag. 20-21) of matchmakers (pag. 22-23). 
 
Rapport: Shifting the lens: a de-risking toolkit for impact investment (36 pag, pdf) Link Bridgesventures/De-risking report. Het rapport is geschreven door de advisory tak Bridges IMPACT+ dat met name voor cliënten, investeerders werkt, maar af en toe ook wil bijdragen aan de ontwikkeling van de impact investing sector. Nabrander: Het rapport werd gemaakt met steun van bank of America Merrill Lynch. In november 2014 werd een vervolg gepresenteerd Bankofamerica/community-development/new-report-social-impact-bonds

Profiel Bridges Ventures: een bijzonder impact investing fonds: het investeert in de armste gebieden van het Verenigd Koninkrijk, dus in een developed market maar wel in economisch achtergebleven gebieden. Het heeft 6 fondsen. 3 Sustainable Growth Funds (voor SME's met thematische impact voor gezondheid en welzijn, (beroeps) onderwijs, of het milieu). De gemiddelde omzetgroei van deze SME's is 20%. Het 1e fonds sloot op 40 miljoen UK£. De beoogde 50 miljoen UK£ voor het 2e SGF werd met 50% overschreven. Het 3e SGF werd gesloten met 72 miljoen UK£. 2 Property Funds (in regeneratie gebieden i.e. werkplekken voor SME's met milieumaatregelen. Het nieuwste fonds voor ouderenzorg is een joint venture en beheert 50 miljoen UK£ aan vastgoed) en 1 Social Entrepreneurs Fund (kansrijke ondernemingen in de armste regio's in het VK, milieu/klimaat bescherming door o.a. energie en grondstoffen, (beroeps)onderwijs, gezondheid door goedkope fitness & sportgelegenheid en welzijn m.n. door aanbod van zorg) Het is fonds is gesloten op 11miljoen UK£. Zie ook IINieuws-15maart13 Facts & Figures met de ervaringen (lessen) van Bridges Ventures in haar eerste 10 jaar.


IMPACT SECTOR

Grondstoffen
Op basis van de impact investing portfolio kijk ik naar individuele sectoren en hun vooruitzichten voor 2014. Het lastige bij de grondstoffen of basis-materialen sector is dat deze veel breder is dan grondstoffen voor basisbehoeften zoals landbouw, water, bosbouw en specifieke metalen die belangrijk zijn voor impact katalysator IT(C). NB De Dow Jones Sustainability heeft het over Basic Materials en (SAM) subsectoren: Forestry & Paper FRP, Aluminum ALU, Mining MNX en Steel STL. Food (en non -alcoholic Beverages) is apart, maar er is ook Food & Staples. Bovendien wordt veel gehandeld in futures, de toekomstige oogsten en opbrengsten, is (daardoor) de markt zeer volatiel en staan de eindproducenten vaak machteloos tegenover afgedwongen prijsdalingen en is ook verduurzaming van de handelsketen essentieel.

De directe aanleiding was een recent e-artikel van Morningstar 'Op het kerkhof van de grondstoffensector'. Morningstar bespreekt hier m.n. mijnbouwbedrijven maar deze zijn een belangrijke toeleverancier voor de landbouw door grondstof voor kunstmest. Mijnbouwbedrijven zijn de 5e sector qua omzet/winst en hebben een zeer hoge 64% milieubelasting in hun productie volgens Trucost2012 (KPMG Expect the Unexpected: Building business value in a changing world: Executive Summary 2012)

Grondstoffensector: Corporate Governance
Morningstar is vernietigend in haar oordeel over de sector en de slechte (beurs) resultaten in 2013. Uit de intro Voorbeelden te over van management van producenten van basismaterialen dat op het verkeerde moment de verkeerde beslissing neemt. Beleggers zijn gewaarschuwd. Waar op  te letten en waarom Potash Corp. een uitzondering is? Mij viel onmiddellijk op dat Potash (Corp of Saskatchewan o.a. grondstoffen voor kunstmest) hun positieve uitzondering is. Morningstar noemt het zelfs een leerzaam bedrijf voor hoe u naar grondstofproducenten moet kijken. … Zonder dat u er nou meteen in moet beleggen. Ik kende de onderneming omdat zij is opgenomen in de Think-Sustainable-World-etf.*

Varkenscyclus?
Morningstar noemt voor de sector als hoofdredenen slecht beleid, verkeerde investeringsbeslissingen ... op basis van een grote hefboomwerking... en slechte timing. Noot van de Blogger: Op de middelbare school leerden wij bij economie over de varkenscyclus maar (grondstoffen)markten voorspellen is kennelijk net zo lastig als de beurs voorspellen. Frappant in dit verband is de synergie tussen deze twee volgens Morningstar: ''Door hoge koersen is de verleiding voor het management van grondstofproducenten groot om uit te breiden. Een ware doodskus in de grondstoffensector is om de balans van de onderneming te ver op te rekken om dure overnames te kunnen doen vlak voordat de grondstofkoersen hun hoogtepunt bereiken''. Vraag van de Blogger: Is dit niet het klassieke recept voor een beursbubble?
Morningstar vervolgt: Als de koers over zijn piek heen is en een daling inzet dan worden mijnbouwers gedwongen om niet-kernbedrijfsonderdelen te verkopen tegen een veel lagere prijs om de schuldenlast op hun balans te verkleinen. Of om flink af te Schrijven op de overname. Van overleverage naar deleverage.

Stewardship Rating
Morningstar beoordeelt ook het rentmeesterschap of de corporate governance van ondernemingen en de grondstoffensector scoort slechter dan gemiddeld. 16% van de grondstofproducenten kenmerkt zich volgens de analisten door slecht rentmeesterschap. Dit tegen de 6% van de meer dan 1.200 ondernemingen die de aandelenanalisten van Morningstar volgen en ook de Stewardship Rating ‘poor hebben. Ook qua concurrentiepositie scoren de grondstoffenondernemingen matig: In de sector zijn ook bijzonder weinig ondernemingen met eenwide moat’, ofwel een voorsprong op de concurrentie voor de winstgevendheid in de toekomst. In de grondstoffensector is de belangrijkste factor productievoordeel door lage kosten, bijvoorbeeld door goedkopere productie (geologie) of gunstige ligging (lagere transportkosten). Op basis van Stewardship noemt Morningstar 2 bedrijven met impact: Compass Minerals (grondstof voor kunstmest, niet in een DJSI) en Potash Corporation (grondstof voor kunstmest). NB Potash is de enige op Morningstar’s lijst met ‘Aanbevolen Aandelen’.

Environment
De Environment rating voor de mijnbouw sector is uiteraard heel relevant, het gaat dan vooral om do less harm, natuurbescherming en de (land)rechten van de bevolking, het verminderen van watergebruik, beperking van CO² uitstoot etc. Hiervan is een overzicht te vinden bij de Britse icbenchmark.

*Andere duurzame + impact basismaterialen ondernemingen in de Think Sustainable World etf zijn K+S AG (ook grondstof voor kunstmest), Air Liquide (ook Health) en voor mij twijfelgeval LyondellBasell NV (biofuels). Potash zit ook in deze etf's: ETFDB/POT, maar deze zijn allemaal in Nederland verkrijgbaar. Over grondstoffen etf's schreef Morningstar/grondstoffen-delven-met-etfs

NB Meer over beleggen in voedingsgrondstoffen, in mijn samenvatting in IINieuws 1aug12 van het rapport van de United Nations Principles for Responsible Investment in Commodities met extra aandacht voor agriculture (2011) Het rapport is geschreven door Ivo Knoepfel en David Imbert van OnValues een fondsbeheerder uit Zwitserland die als pionier op het gebied van Impact Investing wordt beschouwd. Ook de VBDO en CREM onderzochten e.e.a. in Beleggen & Voedingsgrondstoffen, een maatschappelijk debat. In dat blog ook de aanpak en activiteiten van het Initiatief Duurzame Handel: het wil samen met Nederlandse bedrijven de voedselproductie- en handelsketen van 8 teelten (maar jammer genoeg niet de 3 belangrijkste voedingsteelten van de wereld die 4miljard mensen voeden) in 18 sectoren verduurzamen. IDH/how-we-work Once we have proof of principle of a program, we will upscale the program by reaching out to more stakeholders. In this phase the private investments will most likely increase and the IDH investments will go down. In 2011 IDH leveraged with €10 M well over € 50 M of audited private investments in sustainable market transformation. In this phase we try to push the sector market into the critical mass phase. (see figure below). Noot van de Blogger Een impact investing catalysator! Ik zal t.z.t. hun jaarverslag over 2013 opnemen.

Noot van de Blogger: Ik vond nog een overzichtje van (Amerikaanse niet altijd verkrijgbare) Agriculture etf's op ETFDB/agricultural-commodities met Wheat, Grains, Corn, Cotton, Coffee, Sugar en combinaties. Daar duik ik nog wel eens in.


EU POLICY

Transparantie voor grote Europese bedrijven
De Europese Unie is bezig met aanvullende regelgeving voor grotere Europese ondernemingen voor de transparantie over ESG beleid: Environmental, Social en employee related matters. Over deze terreinen moeten ongevere 6000 Europese ondernemingen met meer dan 500 werknemers een beschrijving van het beleid geven met de resultaten en de relevante risico's. Over mensenrechten, anti-corruptie en omkoping moet het gevoerde beleid worden toegelicht. Als geen beleid is ontwikkeld voor de onderneming moet het uitleggen waarom (niet).SOCIAL MARKETS: Impact bonds

Social Impact Bonds
Sadik Harchaoui is chef de mission van Society Impact en in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor de 1e Nederlandse Social Impact Bond en druk bezig met de opvolgers*, mocht een presentatie geven op BID de Big Improvement Day van PR/PA bureau Winkelman & van Hessen uit Den Haag. Met BID wil Winkelman & van Hessen BID een statusupdate van BV Nederland geven op de thema’s Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap. Een positief geluid op de derde dinsdag van januari. Sadik hield een inspirerend betoog waarbij hij SIB's plaatst in de brede contekst van de vergrijzende welvaartsstaat. Foto’s en reacties op de BID hier en de video opnamen van de presentatie (vimeo 12min)
*Zie IINieuws-jaaroverzicht 2013: onderaan een knallend uiteinde

Society Impact (Follow ze op @SocietyImpact) presenteerde onlangs haar visie voor zorg door Health Impact Bonds (HIB) in samenwerking met Vita Valley (investee van de Noaber Foundation) en de Nationale Denktank op het congres ''Alles in gezondheid...'' voor het Nationale Preventie Programma. 
De Nationale Denktank (voor Volksgezondheid) maakte deze HIB sheet presentatie voor haar eindrapport voor het: Nationale-denktank/Health-impact-bonds (pdf) Het thema van de Nationale DenkTank 2013 was ‘Zorg voor gezondheid’: “Hoe bevorderen we in de Nederlandse gezondheidszorg dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren, daar verantwoordelijkheid voor nemen en aanspraak maken op de zorg en ondersteuning die maatschappelijke waarde oplevert?” Het thema voor 201 is Big data: de nieuwe grondstof.
Noot van de Blogger gezien de vergrijzing en de onbetaalbare gezondheidzorg zoeken naar lange termijn oplossingen nodig. De Nederlandse gezondheidsfondsen zijn bepaald niet armlastig en hebben ruime vermogens gereserveerd voor m.n. wetenschappelijke programma's. Jammer dat alleen de Nierstichting (efficiëntere kunstnier, zie 1juli2013) en nieuwkomer St. Else (1juni2013) zich als impact investor ontwikkelen. Er is in de VS al een Health Impact Bonds voor astma (California Endwoment, San Francisco) Endemische ziekten als astma en diabetes zijn interessante prospects vanwege de gezondheidschade en hoge kosten van crises en acute ziekenhuisopnames. Uit Socialfinance.org/A new way to invest in better healthcare (32pag, pag 26 ev) door een hoogleraar gezondheidszorg met een inventarisatie gemaakt van mogelijke sectoren waar Social Impact Bonds kunnen worden ingezet op basis van grote kostenbesparingen.


ENVIRONMENT BONDS
De boer op gestuurd nav dit blog kwam ik in gesprek met een natuurbescherming-club en ontdekte een brochure met voorbeelden van mogelijke Environment Bonds. De auteur is David J Nicola MBA student aan Duke University The Fuqua School of Business en de editor advisor is zijn docent Catharine H Clark, professor aan de Duke University, The Fuqua School of Business en director van CASE i3 Initiative on Impact Investing. Ze publiceerden in 2013 een 32 pag. tellende brochure over Environment Impact Bonds. Eerst een uitleg van Social Impact Bond en het Pay for Performance principe (meer of minder rendement n.a.v. de resultaten). Specifiek licht Nicola de optie Principal-at-Risk, Standard Return-at-Risk en Annual Bonus Return-at-Risk toe. Interessant in het kader van de de-risking trend.

Principal-at-Risk: een pay for performance of success bond vergelijkbaar met een zero coupon bond, waarbij de investeerder 100% inleg en de rente samen achteraf krijgt, als de obligatie afloopt. Voor risiconemende investeerders.
Return-at-Risk: een pay for performance (PFP) of success (PFS) bond vergelijkbaar met een een traditionele “bullet” bond, waarbij investeerders jaarlijks een coupon ontvangen en de 100% inleg als de obligatie afloopt. Hiervan zijn 2 varianten: de Standard Return-at-Risk en de Annual Bonus Return-at-Risk obligatie waarbij de investeerder een jaarlijkse bonus ontvangt bij goede prestaties van de investee, uitvoerder. Voor risicomijdende investeerders die wel rendement willen riskeren.
De brochure presenteert als antwoord op de afwezigheid van de Milieu optie in andere publicaties enkele theoretische varianten die ik ook nog niet eerder tegenkwam en die volgens mij ook nog niet in de pipeline zitten (Onvolledige lijst op Instiglio/SIBs-DIBs worldwide, nb ik heb de 1e Nederlandse SIB al -lang- aangemeld)

Interessant vind ik de impliciete kritiek op SIB constructie van de Rikers Island Bond waarbij een chari, de Bloomberg Foundation 75% bankgarantie afgaf voor de Principle. Dit soort garanties of grants zijn voor kleine(re) SIB's vrijwel en belemmeren de opschaling van dit instrument. (Pag 12) Noot van de Blogger: Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere SIB's impact investment waar chari's een groot deel van het budget aanvullen. Zie ook Mopperen op marktverstoring

Op pag. 14 en verder Environmental Impact Bonds en theoretische Water Quality EIB's voor The Nature Conservancy’s Latin American Water Funds, The Freshwater Trust’s Water Quality Trading Program en Philadelphia’s Stormwater Management Plan. De modellen zijn geïnspireerd door de h2 tot 4 honderd miljoen US Dollars die New York jaarlijks bespaart door al in de 90er jaren te investeren in de (drink)waterhuishouding door bosbehoud, herstel en verbetering en diervrij houden van de waterloop. Het 1e project is geïnspireerd door het New Yorkse succesverhaal. Bij elk project wordt gekeken naar de aanwezigheid van gestandaardiseerde metrics; consistente jaarlijkse inkomsten; en is er relevante vereiste regelgeving? (zonder dat de overheid ook de kosten betaalt)
De auteurs menen dat bij 2 projecten het opzetten van een EIB zin heeft (door de afwezigheid van metrics en de huidige effectieve opzet). Alleen bij de stormwaterkering voor Philidelphia heeft een EIB toegevoegde waarde want: een groene infrastructuur is goedkoper (kosten-effectiever) dan man-made grey infrastructure; Stormwater fees leveren consistente jaarlijkse inkomsten, er is tot actie dwingende regelgeving en het momentum is er om met een groep gemotiveerde investeerders aan de slag te gaan.

Interessant bij de 3 voorbeelden zijn: de Freshwater Trust (TFT), die een waterkwaliteit ruil-systeem heeft ontwikkeld waarbij benedenstroomse watergebruikers credits kopen die de waterkwaliteit bevorderen en in te ruilen zijn tegen belastingen en aanslagen van het Waterschap.

Key Findings:
Gestandaardiseerde EIB metrics bestaan al of kunnen eenvoudig ontwikkeld worden.
Inkomsten zijn niet ongebruikelijk voor natuurlijke hulpbronnen, de overheid is meestal ook niet de enige financier. Daardoor is een renderende projecten voorfinancieren ook niet zo ingewikkeld.
Toekomstige EIB's zijn niet afhankelijk van overheidsbeleid of regelgeving, daardoor is er veel potentie voor een leveraged environmental financierings markt die niet (grotendeels) afhankelijk is van de overheid en of EIB's.
Bron: Duke.edu/casei3/EIB Report (pdf, 28 pag)


CHARI Fondsenwerving

De naam is Bonds
In het nieuwste nummer van het Vakblad Fondsenwerving, het vakblad van de goede doelen sector met ruim 4 miljard omzet op jaarbasis, een interview met Harald Machielse van Chuva Consulting naar aanleiding van zijn inspanningen voor Social Impact Bonds. Het artikel (2,5 pag pdf) staat hier Tinyurl.com  

Wat impressies: Jaap Zeekant van het VBFW 'goede doelen activiteiten financieren met social bonds. Een oude manier van financieren of een nieuwe manier van fondsen werven? Machielse stelt dat fundraising voor social bonds ook friendraising is en relatie bouwen, misschien wel met de optie om giften te werven. Bijvoorbeeld door de rente te schenken. Noot van de Blogger een relatie met een vermogende doelgroep die wellicht ook kan uitmonden in een grote schenking, legaat of gedeeldgeven (planned giving) waarbij Harald trouwens regionaal aanspreekpunt voor het Gooi is. Nog relevanter waarschijnlijk is het aanwaaien van andere grote leners of gevers via het netwerk van de nieuwe 'friend'. Hierover staat eeen interessant blog van Sarah Clifton op 101fundraising/de-donateurpiramide-dood-lang-leve-de-donateurpiramide. In plaats van het upgraden van donateurs gaat het om ‘propensity’ (het willen geven), ‘capacity’ (het kunnen geven) en ‘connection’ (verbinding) bij het identificeren van potentiële major donors.

VBFW Zijn de goede doelen er klaar voor? HM: ''Het vraagt wel een eigentijdse visie, niet denken in termen van traditionele fondsenwerving. Maar alleen al omdat steeds meer non-profits zich op dezelfde geversmarkt richten, is het zinvol om te kijken wat social bonds voor je kunnen betekenen. Goede doelen zijn toch niet voor niets voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om geld bijeen te krijgen voor hun doelstellingen?'' Noot van de Blogger: in dit verband is het wel opvallend dat de eerste Social Bond in Nederland is mede georganiseerd door de StartFoundation die zich in 2010 heeft gedistantieerd van de Nederlandse Goede doelen sector en nadrukkelijk opereert in het gat tussen de financiële- en de welzijnsmarkt (Bron: JV 2011). Gelukkig had Filanthropium, ''forum voor filantropie'' de primeur: Filanthropium.nl/eerste-social-impact-bond-gelanceerd, filantropie ten vollle-benut Meer over de Social Impact Bond op IINieuws/Charity-cases > Startfoundation

VBFW Werken de social bonds op termijn het beste als er een flink rendement wordt gehaald? en Wordt de rente meestal geschonken of juist niet? HM "Het is toch wel gebruikelijk om rente te vragen, maar dan niet teveel. De marktrente speelt zeker ook een rol en die is nu laag. Daarnaast zie je dat ten bate van het goede doel de rente nog wat verder wordt teruggebracht. Noot van de Blogger: En als goed doel heb je de kans om voor-, tijdens of achteraf (een deel van) de rente als (fiscaal aftrekbare) gift te vragen. Dat doen een aantal (ASN/Oxfam Novib en ASN/Ouderenfonds) spaarrekeningproducten en beleggingsfondsen in feite nu ook al, dus dat concept is al redelijk bekend.

Harald Machielse pleit voor innovatie en meer investeringen in fondsenwerving, dan kan je op termijn veel meer aan de doelstellingen besteden. Hij verwijst naar de visie van succesvol fondsenwerver Dan Palotta die goede (dure) managers en grote fondsenwervingsacties propageert in zijn boek ''Charity Case: How the Nonprofit Community Can Stand Up for Itself and Really Change the World'' en op podia als TEDX. Meer op Wikipedia/Dan Pallotta
Volgens Machielse vallen hieronder ook ''leningen in de vorm van social bonds, ten behoeve van de investering over vijf of tien jaar een schenking wordt, als bepaalde resultaten behaald zijn. Het past ook uitstekend op de toenemende bewustwording dat het er om gaat dat goede doelen het verschil maken, dat ze iets bereiken. Daar wil de moderne gever in meegaan. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat er een groeiende hoeveelheid kapitaal op zoek is naar goede projecten. Maar die zijn er nog onvoldoende. Omdat dat kapitaal zomaar niet beschikbaar komt als gift, adviseer ik de goede doelen zich er serieus in te verdiepen."

Harald Machielse schreef vorig jaar het iBook/een-kapitaalinjectie-voor-het goede doel, een actualisering en verbreding van het artikel dat wij samen schreven eind 2012 met dezelfde titel. De actualisering en verbreding staat onder de PAGINA's (rechts): I-book-een-kapitaalinjectie-voor-het-goede-doel). Daar staat ook een overzicht van Social Impact Bonds en mogelijkheden voor impact investing in chari's in Nederland: Impact-investing-en-social-impact-bonds

Commentaar van de Blogger Harald Machielse stipt precies aan waarom ik 4 jaar geleden mijn marketing communicatie carrière bij (grote) fondsenwervende goede doelen aan de wilgen heb gehangen. Ik kreeg steeds grotere budgetten voor steeds geliktere fondsenwervende campagnes, waarbij ik er fanatiek naar streefde de hoofddoelstelling en -activiteiten te benadrukken en etaleren. Omdat ik voor KerkinActie / de Protestantse Kerk werkte was er gelukkig (veel) ruimte voor het menselijk aspect en relevante maatschappelijke onderwerpen. Maar ik werd ook merkenbouwer, een begrip dat toen heel hip was, maar onrecht doet aan de grote merken die lang niet altijd de grote fondsenwervers zijn en vice versa. Bovendien zijn toereikende grootschalige oplossingen vaak niet te koop en/of te betalen, dus is meer geld niet de oplossing.
Naast fondsenwerving was daarom lobbyen bij de overheid een beproefd middel om de doelstelling te bereiken met terecht steeds minder effect, omdat regelgeving meestal niet de oplossing is of in het geval van het ontwikkelingswerk meer geld (Medefinancieringsbudget). Zie het dodelijke rapport van de Wetenschappelijk raad voor het Regeringsbeleid: Minder pretentie, meer ambitie over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Link Oapen Door de bezuinigingen bij de overheid en vermogensfondsen is de optie subsidie of speciaal (experimenteer) potje of programma voor veel goede doelen minder geworden.

Ik overwoog toch om fondsenwerver te worden omdat daar input-output zakelijk wordt benaderd, maar mede daardoor zitten we als branche nu wel op een 25% kosten voor fondsenwerving norm en grote ergernis aan de grote hoeveelheid acties, dure RTV fundraisers, spots en DM-acties en het Bekende Nederlanders circus (met alle waardering voor hun gratis inzet). Harald stipt daar met Dan Palotta een interessante protagonist aan. Die zegt onontkenbare dingen over professionalisering van de sector, maar maakte zijn carrière als fondsenwerver met dure (50%) evenementen-fondsenwerving. Zijn bijdrage is mijn inziens vooral dat hij een jonger, soms welvarender maar niet per se guller donateursbestand aanboorde en al dat fietsen en hollen is ook goed voor de gezondheid en levensverwachting van die donateur. Ik waardeer ook het solidariteitssignaal naar de doelgroep of doelstelling.
(Maar) Palotta's visie versterkt wel de trend in Nederland dat de grote fondsen steeds groter worden. Is dat gewenst? Misschien wel: ik wilde ooit part time weken en kwam terecht in de wereld van kleine en middelgrote goede doelen die ''excuse le mot'' nog geen deuk in een pakje boter slaan en hoogstens op ''micro (mens) en ''meso'' (dorp/patiëntengroep) niveau wat kunnen betekenen en te klein zijn voor een serieuze lobby of macro georiënteerde visie en aanpak.
In die tijd kwam ik ook toevallig op een cursus ''beleggen voor dummies'' terecht en ging me verdiepen in impact investing. ''The rest is history'' ik ben nu impact investor, researcher en monitor de ontwikkelingen op de impact investing markt met speciale interesse voor de activiteiten van (Nederlandse) chari's. Doen ze iets met hun vermogen, doen ze iets uit de bestedingen dat financiële duurzaam is en zichzelf kan opschalen of doen ze al iets aan het onderzoeken van impact investing? Niet heel veel meer dan toen ik begon, de top 10 van toen is nu misschien een dapper dozijn. Maar er worden relaties aangeknoopt, netwerken gesmeed en oefening baart kunst; er wordt ervaring opgedaan en successen behaald. Die trouwens wel wat meer publiciteit zouden mogen zoeken/krijgen....

Tot slot: Mijn samenwerking met Harald Machielse is zeer vruchtbaar en plezierig, maar hij is een echte ''financial'' en fondsenwerver en ik ben van huis uit een ontwikkelingsstrateeg. Bovendien bekijk ik impact investing vanuit het perspectief van de kleine inkomensbelegger. Vanuit die visie geloof ik meer in een grote impact (opschalings)investing sector met goede doelen als (donor)investeerder en/of aanbieder/uitvoerder en voor deze activiteiten optredend als fondenwerver waar ze trouwens vaak erg goed in zijn, dan in een grotere rijkere goede doelen sector. Daarvoor zorgt Warren Buffet wel met zijn Giving Pledge, de miljardairsclub die belooft de helft van hun vermogen aan chari's te schenken....


CHARI's

Talk is cheap
Het VARA radioporogramma Vroege Vogels had zondagmorgen 16feb14 een item over natuur- en milieu-organisaties die niet groen bankieren. Het betreft eigen onderzoek van het programma. Uit het (pers)bericht: In de media maken de organisaties grote bezwaren tegen de grote banken (ING, Rabo en ABN Amro) maar ze bankieren er wel. Het zit vast op de acceptgiro verwerking, omdat de organisaties een deel van hun giften* via miljoenen acceptgiro's binnen krijgen, kiezen ze voor grootbanken die dat kunnen verwerken. Tegenwoordig is dat veel makkelijker door dat we steeds vaker online bankieren.

Put Your Money Where Your Mouth Is
Van de 20 grootste groene clubs heeft geen een al zijn bankzaken bij een duurzame (hier: Triodos of ASN) bank ondergebracht. Noot van de Blogger wel wordt er door de groenen flink gespaard en belegd bij duurzame banken. Zie Charity cases (rechts boven) voor individuele organisaties.
Een aantal clubjes bankiert al (helemaal?) groen: Wakker Dier, de Partij voor de Dieren, ECEAT, Varkens In Nood, Goede Waar, Bionext en GroenLinks (allemaal bij de Triodosbank). De Vogelbescherming en Greenpeace onderzoeken de mogelijkheid en een paar kleintjes WISE en Social Trade Organisation STRO willen gaan overstappen als de stapel acceptgiro's op is.

Bron voor informatie over het bedrijfsvoering van bankien is de
EerlijkeBankwijzer. Opgericht in 2009 wakkert het de bewustwording over groen, duurzaam en diervriendelijk bankieren (en overstappen naar groene banken) aan. Het is een initiatief van o.a. de Dierenbescherming die bij de 20 grote hoort en dus kennelijk ook niet alle zaken groen/diervriendelijk doet. Het blijkt dat de (landelijke) Dierenbescherming niet bij de duurzaamste banken bankiert. Deze organisatie met in 2012 ruim 44miljoen inkomen heeft bijna 77 miljoen euro vermogen (beiden +10% in 3 jaar). 10 miljoen is belegd 25 miljoen is liquide. Dat wordt door uitsluiting van niet duurzame dieronvriendelijke bedrijven/sectoren exclusie gegarandeerd diervriendleijk en groen belegd (JV) De beleggingen worden beheerd door Schretlen&Co (Rabobank), de liquide middelen staan bij RABO, ABNAMRO en ING. NB ABNAMROMeesPierson werkt samen met Triodos maar als er toch nog wat bij de Triodos bank wordt belegd werd dat vast wel genoemd.

Lees hier de column van de directeur van de Dierenbescherming uit 2012 over diervriendelijk bankieren. Noot van de Blogger: Ik denk dat de Dierenbescherming aan engagement doet want in de column staat: Wie op basis van ampele overweging wil overstappen op een bank die wèl diervriendelijk opereert, kan morgen al bij een andere bank zijn. Maar u kunt uw bank ook vragen om het beter te doen, de Eerlijke Bankwijzer biedt daarvoor een corrigerende ‘gele kaart’ die u naar de bank van uw keuze kunt sturen. Kom in actie en breng samen met ons de banken in beweging! Blogger Als hij nou eens al zijn donateurs vraagt dit te doen en zelf het goede voorbeeld geeft?
Bronnen: CBF/JV Dierenbescherming 2012 (pdf 118 pag, pag 48 ev) en Vroegevogels.vara en EerlijkeBankwijzer.


EVENT

De jaarlijkse Impact Days van PYMWYMIC* impact (first) investors veteranen Frank & Margaret van Beuningen zijn op 7 (diner),8 en 9 April in 5 sterren Hotel The Grand in Amsterdam. Sociale ondernemers komen hun bedrijf (en en passant hun sector) pitchen en impact investeerders kijken naar nieuwe business modellen, ontwikkelingen en trends.

Thema's dit jaar zijn: Family Investors Changing the System Close to Home: After many years of investing into employment creation in developing countries, European investors are beginning to ask for impact solutions closer to home. What are the investable solutions for Europe’s ills? • The First Impact Movers in China • Investing in Food Safety & Security • Mimic Nature for Investable Solutions Biomimicry, for Profit: business model that mimic and seek to restore nature. Is Impact Fundamentalism Going to Stop Scale? When to Pull the Plug? How Failures Help Us Investing in Fragile Nations: Sit on the Investment Committee The Value of Money. Ambitieus is hun grote plenaire debat met alle stakeholders en hun agenda's ervaringen en twijfel in een ruimte.

Sprekers (uit Nederland) zijn Jasper Snoek van CFO St DOEN (van de commerciële loterijen), Bas van Abel ondernemer & oprichter Fairphone, Marilou van Golstein Brouwers van Triodos Investment Management, Leen Zevenbergen (serial entrepreneur & schrijver) Investeerder & kersvers mede oprichter B-CORP Europe met Marcello Palazzi, Dr Rien van Gendt FIN (vereniging van fondsen) Prins Carlos de Bourbon Parme directeur van INSID Institute for Sustainable Inovation and Development in Austerlitz, Diana van Maasdijk van de ABN AMRO Philanthropy Desk (en auteur van Goed Geven -voor vermogenden- met een hoofdtuk over impact investing).

Grote impact investing namen Amy Novogratz (vh TED niet Acumen), Lisa Kleissner (KL Felicitas Foundation met 85% goed gespreide impact investments zie hiervoor o.a. Bridges Ventures de-risking II) Altijd interessant: Uri Grabenwarter van de Europese Investeringsbank en auteur van Seeking Alpha zie IINieuws-15sept13 of Gelezen Bronnen 2010-2013 (jan 2013) In search of Gamma: an unconventional perspective on impact investing.
*PYMWYMIC Put Your Money Where Your Mouth Is Community pymwymic
Bron: Impactdays en e-nieuwsbrief.


JOBS
Researchbureau Profundo in Amsterdam (Sloterdijk) in zoekt een economic researcher voor uitdagend en gevarieerd onderzoeks- en advieswerk met maatschappelijke relevantie. Het is een kleine organisatie met ruimte voor initiatief, opdrachtgevers uit de hele wereld (blogger van linkse signatuur)
28 tot 40 uur per week, flexibele werktijden en de optie van part-time thuiswerken. Aantrekkelijk salaris afhankleijk van achtergrond en ervaring. Meer op Profundo economic-researcher Deadline 12maart14

Internationale jobs in impact investing (VS, UK, Duitsland, Afrika, Latijns Amerika) op http://jobs.thegiin.org/jobs

Vragen en reacties graag naar impactinvestmentnews @ yahoo.com of onderaan dit blog (inloggen als blogger of met gmail)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten