31 mei 2013

Impact Investing Nieuws 1 juni 2013

Deze keer: EnterNext voor beleggen in MKB, Double Dividend over microkredietfondsen, impact investor AEGON waarschuwt voor Solveny2, RTLZ's Kijker aan Zet over crowdfunding, II Thinking corporates en sociaal investeren, F&F Europees duurzaam beleggen Q1 2013, FIN vermogensfondsen renderen matig, ANBI's transparant per 1jan14, communicatie JOBs bij Triodos Bank en SNS. TBLI Conference in New York en Gelezen: Impact Assets issue brief over II beleggen in publieke water en agribusiness fondsen en als Case Stichting Else: it's time for something else!

MARKET

NYSE Euronext initiatief beleggen in het MKB
Beleggen in het Midden en Klein bedrijf wordt weer iets laag- drempeliger nu NYSE Euronext een nieuwe beurs opzet: de Entrepreneurs' Exchange of EnterNext. Eigenlijk wordt de Alternext voor kleinere ondernemingen -die in Amsterdam mislukt is, maar in Parijs floreerde- nieuw leven in geblazen. De beurs wordt dan ook bestuurd vanuit Frankrijk.
Een interessante uitbreiding voor de kleine belegger, zeker omdat de beurs start met zo'n 800 bedrijven. De bedoeling is dat bestaande mkb-klanten van het NYSE Euronext in Frankrijk, Portugal, Nederland en België naar de nieuwe beurs overstappen en dat ook de bedrijven uit de beurs NYSE Alternext overgaan over op de nieuwe beurs. Bedrijven met een geschatte waarde tot een miljard euro komen in aanmerking voor deelname aan de mkb-beurs.

EuroNext schrijft in haar persbericht dat ze hiermee de (ontwikkeling van de) financiering
van European SME's die regionaal, in landen en internationaal opereren faciliteert. Het is een critical step voor nieuwe vormen van financiering van SMEs waaartoe de Franse President Hollande oproept.
EnterNext ® believes in entrepreneurs, it brings their aspirations to life by supporting them with the resources they need to grow, and it lends fresh momentum to entrepreneurial initiatives ...” volgens Dominique Cerutti, NYSE Euronext President.
Noot van de Blogger: nu graag nog een impact investment i.e. sociale ondernemingen beurs opstarten.

MARKET 2

Double Dividend over (3) microkredietfondsen
Ward Kastrop & Floris Lambrechtsen van Double Dividend (DD), duurzaam vermogensbeheerders, behandelen in 2 IEX columns microkrediet als beleggingscategorie (4 april) en 3 goed presterende microkredietfondsen (23 april). Een veilige beleggingscategorie met bijna 90 miljard omvang en 98% van de leningen (van tussen de 250 in West Afrika en 2500 euro in Oost Europa) wordt terugbetaald. Minder veilig is beleggen in aandelen van MicroFinancieringInstituten (MFI's), die kunnen failliet gaan of slecht presteren, maar daar is het rendement wel hoger. Bovendien hebben bewegingen op de beurs heeft weinig effect op deze beleggingscategorie en daarom is het een ”goede toevoeging aan elke gespreide beleggingsportefeuille”.

De impact van microkrediet
Saillant is dat DD hèt argument van microkrediet: armoedebestrijding en inkomensgroei niet kan beamen op grond van een recent rapport van het Center for Global Development. (CGDev niet gevonden) Wel leidt microkrediet tot nieuwe dienstverlening zoals kredietverlening, spaargeld en verzekeringen. De armsten worden dus niet echt bereikt. Recent was er ook nogal wat publiciteit dat microkredietfondsen in ontwikkelingslanden zo min mogelijk belasting betalen via Nederlandse fiscale sluiproutes.

De keuze voor ene mcirokredietfonds
DD kijkt naar beleggingsfondsen als investeringsvehicle die jaarlijkse gemiddeld tussen de 3 en 5% rendement opleveren en hoog maatschappelijke impact. Hier kijkt DD naar fondsteam, de strategie, rendement-kosten&structuur en -specifiek voor microkrediet- consumentenbescherming van de micro-lener/ondernemer tegen te hoge rentes en over-kredietering en evt (cross selling) aanbod voor verzekeringen en sparen. DD kijkt naar het team, regionale spreiding, verdeling leningen en participtaties/aandelen en of zij zich conformeren aan MFI richtlijnen over (terug) betaalbaarheid van de leningen.

3 Microkrediet fondsen
Helaas zijn het 3 fondsen die niet makkelijk aan te schaffen zijn, voor 2 fondsen moet een rekening worden geopend bij ASN Novib Microkrediet Fonds of Triodos Bank microfinance-funds. Ook het derde fonds Dual Return Vision Microfinance (LU0236782842) wordt niet (direct) aangeboden bij mijn bank (ABNAMRO). Het interessantst is daarom de afwegingen die DD maakt bij de keuze voor een microkredietfonds.

MARKET 3

AEGON over (on)mogelijkheden van II
AEGON besteedt in haar Socially Responsible Investing Report 2012 5 pagina's aan Impact Investing (In 2011 1pag.). Het heeft in 2012 650 miljoen Euro meer belegd in II en het heeft in 2012 nl een review gedaan met als invalshoek: wat is AEGON's definitie van II?, wat doen we al aan II? En (hoe) Kunnen we meer doen?


Opzet en aanpak
Het Responsible Investment team praatte intern met (asset management) collega's, extern met (vermogens)fondsen, NGOs, consultants, duurzame samenwerkingsverbanden en asset managers die zich richten op gespecialiseerde (I)investeringen in microkrediet, betaalbare huisvesting, primaire gezondheidszorg en hernieuwbare energie. Een klankbord groep van senior executives uit bovengenoemde disciplines bediscussieerde en evalueerde de bevindingen. De focus was op de ruimte binnen het het General Account vermogen (om de verplichtingen na te kunnen komen) en risico- en rendementsmanagement. Doelstelling van AEGON is om haar vermogensbeheer te de-risken en heeft een focus op overheids- en bedrijfsobligaties. In 2012 is AEGON lid geworden van the Global Impact Investing Network GIIN en heeft zich aangesloten bij de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB, zie IINieuws 1okt2011 onder F&F).

AEGON definieert II zo: ''Directe of indirecte investeringen in ondernemingen, organisaties en projecten die voldoen aan bestaande risk& return eisen, maar ook de intentie hebben meetbaar sociaal of milieu impact” te creëren. AEGON beschouwt zich als een finance first impact investor (omdat het aan haar verplichtingen moet kunnen voldoen). Het heeft de ambitie om de sociale en milieu impact van haar huidige en toekomstige investeringen te meten.

Al 3,56 miljard Euro II's
AEGON heeft al 3,56 miljard Euro aan Impact Investeringen of 2,5% van haar General Account assets (bijna 146 miljard Euro: 2013 Q1) NB het meldt in het Responsible Investment Report 2012 daarnaast nog eens 1,4 miljard Duurzame investeringen (was 1,2miljard in 2011). AEGON's II is groter dan haar SRI!
170 miljoen Euro in Wind energie in de VS: en kleine niet gespecificeerde investeringen in zonne-energie:
3,1 miljard Euro in betaalbare huisvesting in de VS en Nederland
115 miljoen Euro in duurzaam hout/bosbouw gecertificeerd door de Sustainable Forestry Initiative of the Forestry Stewardship Council:
Bijna 100 miljoen Euro in bejaardenhuisvesting en -verzorging in het VK.
81 miljoen Euro in (Amerikaanse) ontwikkelingsbanken die fixed income products / obligaties aanbieden van regionale ontwikkelingsbanken die investeren in opkomende en onderontwikkelde landen voor economische groei en armoedebestrijding.


AEGON's II universum AEGON onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van II in: groene/duurzame obligaties, zonne-energie opwekking, gezondheidszorg, microkrediet en microverzekeringen. Noot van de Blogger: Mongeral AEGON Brazilië heeft een 50% joint venture metFinsol, een niet-gouvernementele microkredietorganisatie voor microverzekeringsproducten en beleggingen voor vermogenden. De inkomsten van deze joint venture stegen met 8% tot ongeveer 290 miljoen US$ (2011-Q4). In het kader van de review is (al) gekeken naar mogelijkheden voor II in (toegang tot) water, duurzame landbouw, grondstoffen/leningen aan kleine boeren, onderwijs in opkomende landen, SME (small & medium-sized enterprises) financiering in ontwikkelde en opkomende landen.

II belemmeringen
Enkele II (mogelijkheden) voldoen aan de AEGON beleggingseisen, de II portfolio met ruim 3,65 miljard Euro II's is hiervan het bewijs. Toch zijn er -de vaste II- belemmeringen: de kleine omvang, het illiquide karakter, het equity karakter, gebrek aan rating metrics, gebrek aan credit record, AEGON's gebrek aan deskundigheid en ervaring in II sectoren als hernieuwbare energie die zoals infrastructurele investeringen vaak ‘structured’ en vragen oproept mbt de kosten van het managen van transacties en de investering(en).

Solvency2: een barrière
Opvallend is dat AEGON de Europese Unie directive Solvency 2 noemt als belangrijke belemmering: door de eisen van
 SolvencyII voor verzekeringsmaatschappijen moeten zij voor risicovollere investeringen meer kapitaal (eigen vermogen) aanhouden wat hogere kosten met zich meebrengt. Zelfs investeren in opkomende markten en een gevestigde II sector als microkrediet (75 miljard US$ omvang) en investeren in nieuwe technologieën wordt duurder door de eisen van Solvency2. Omdat het vaak om directe (private) equity investeringen gaat. En Solvency 2 heeft geen ‘bonus’ of ‘korting’ voor sociaal of milieu impact. Solvency II wordt per 1jan2014 van kracht.

Noot vd Blogger:
Solvency2 dus een grote belemmering voor impact investments door institutionele investeerders. De Socially Responsible Investing door deze partijen zijn in Europa  de grote motor met 94% marktaandeel. (Eurosif SRI in 2012, meer in IINieuws-15okt12). 
Bron: AegonResponsible Investment Report 2012 NB Engagement wordt toegepast door 82 portfolio beheerders met 6 biljoen US$ vermogen onder beheer.Facts & Figures

Q1 Europese Duurzame Beleggingsmarkt
De Europees georiënteerde website sustainable-investment is een initiatief van het Duitse Sustainable Business Institute (SBI). Het bevat een uitgebreide database van Europese duurzame bedrijven en beleggingsfondsen die in Duitstalig Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en soms ook in Nederland worden aangeboden. In hun nieuwsbrief cijfers over de ontwikkelingen van de aanbodzijde: duurzame investeringsfondsen in Q1 2013.

Er zit veel groei +17,5% bij de 382 aandelenfondsen ondanks de wisselende prestaties (+16 tot -12%). De 5 microkredietfondsen groeiden met 5%, de prestatie was gemiddeld +1%. Ook de duurzame ETF's groeiden met bijna 10% (prestaties van van 13% tot 2%) maar zijn dus ingehaald door de microkredietfondsen.

F&F
In 382 fondsen werd ongeveer 38miljard Euro geïnvesteerd, eind 2012 waren er 384 met 34 miljard investeringen. Er zijn in het 1e kwartaal 9 fondsen toegevoegd aan de database en 11 fondsen gesloten (afgevoerd of gefuseerd). NB Er wordt -soms- apart gekeken naar eind 2012 reeds actieve en nieuwe fondsen.
Er werd 23,5miljard Euro geïnvesteerd in 208 aandelenfondsen. Een groei met 17,5% met eind 2012. De prestaties verschilden: zij zagen hun waarde met 16% toenemen tot met 12% dalen. De groep omvat een breed spectrum: brede internationale fondsen en gespecialiseerde fondsen met een regionale focus, technologie en themafondsen.
Er werd 7miljard Euro geïnvesteerd in 60 (pensioen) obligatiefondsen. Ook hun prestatie verschilden: zij zagen hun waarde 4% toenemen tot met 1% dalen.
Er werd 5,5 miljard Euro (was eind '12 5,3 miljard) geïnvesteerd in 73 gemengde fondsen. Hun prestatie varieerden van 13% groei tot 1% daling. Hierin zijn deze keer van eind 2012 gelanceerde de umbrella fondsen opgenomen, hun prestaties varieerden van +13 tot +1%.
In 23 duurzame ETF's werd ongeveer 670 miljoen Euro geïnvesteerd (was ook 615 miljoen eind '12). Hun prestatie verschilden van 13% tot 2% groei.
In 5 microkredietfondsen werd ongeveer 710miljoen euro geïnvesteerd (+33 miljoen of + 5% sinds eind '12), hun waarde nam toe met 1%.
Meer informatie, zie sustainable-investment.org/News/Marktberichte Er is al een kwartaalbericht in het Engels.


M
EDIA 1

A
EGON pleit voor Europees microkrediet
AEGON dat in 2012 impact investing onderzocht en haar eigen II in kaart bracht (zie hierboven) pleit via haar Senior Credit Analist Slijkermanvoor nieuwe vormen van microkrediet. Wellicht in het verlengde van haar waarschuwing dat Solvency 2 impact investing ondermijnend gaat werken, mede omdat er geen (fiscale) bonus is voor II.

In Fondsnieuws 2 april j.l. wijst Slijkerman op de moeizame kredietverlening in Zuid-Europa en een eventuele rol voor (inter)Europees microkrediet. Institutionele beleggers (Noot van de Blogger zoals AEGON AM) kunnen daar een rol in spelen zeker nu beleggen in financiële instellingen, banken in Zuid Europa extra risicovol is geworden met het nieuwe Europese banken beleid zoals in Cyprus.

Slijkerman pleit voor kredietverlening aan Zuid-Europa zoals, ook Nederlandse en Europese, microkredietfondsen krediet verstrekking mogelijk maken in Azië en Afrika. Lokale(?) Ontwikkelingsinstellingen kunnen kredieten verlenen aan lokale ondernemers evenals banken. Banken moeten deze activiteiten dan wel afscheiden van hun balans en deskundige krediet-beoordelers aantrekken. Institutionele beleggers (Noot van de Blogger en kleine inkomens beleggers) kunnen obligaties kopen. De obligaties moeten dan wel veilig zijn voor minister Dijsselbloem en consorten. Bron: Fondsnieuws zoek Slijkerman 2 april.

Noot van de Blogger: Dit interessante voorstel is volledig in lijn met de Europese Unie activiteiten om de kredietverlening aan het middel en klein bedrijf, motor voor economische groei en werkgelegenheid, te vergemakkelijken. Zo zijn recent maatregelen van kracht geworden om investeringsfondsen voor Venture Capital voor innovatieve start ups SME's (Small Medium Sized Enterprises) en social businesses in de Unie vergemakkelijken. Het SME's fonds label heet EuVECA en het social Business fonds label is EuSEF. Meer in IINieuws 1april2013

MEDIA 2

RTLZ Kijker aan Zet over crowdfunding
Hella Hueck ontving 24mei13 Gijsbert Koren van crowdfunding consultancy DouwenKoren en Martin van Scheleven van crowdfunding platform geldvoorelkaar (mn leningen, heeft AFM Vergunning) vertellen in de RTLZ's de Kijker aan Zet over crowdfunding en de ontwikkelingen. Zo heeft Crowdaboutnow nu een AFM vergunning als beleggingsinstelling. RTLZ interessante cijfers: in 2013 verwachten crowdfunders 25miljoen Euro op te halen. Geldvoorelkaar.nl verwacht twee derde daarvan op te halen. Het heeft dit jaar al circa 5miljoen Euro funding gerealiseerd en zit nu op ongeveer 1,5 miljoen Euro per maand.
Links RTLZ KijkeraanZet of Hebikietsgemist RTLZ KaZ Cijfers RTL/crowd-funding-groeit-snel Nb De resultaten van het 1e Nationale crowdfunders onderzoek worden gepresenteerd op 26juni12: Crowdfundingonderzoek


II THINKING

B
edrijven en sociaal investeren
In de Guardian’s Voluntary Sector Network (een online professionals blog) een opiniestuk van Seva Phillips, Investment Analyst bij CAF Venturesome, een samenwerking van de Charities Aid Foundation (een chari bank) en Venturesome (een chari kapitaal verschaffer). Het verhaal komt voort uit marketing ambities en de potentiële omvang van de particuliere kapitaalstroom voor sociale investeringen. In het VK wordt de stroom bedrijfssponsoring of filantropie op 1 miljard UK£ geschat en een fractie percentage daarvan voor sociale investeringen kan enorme impact hebben.

Banken als innovators
Philips refereert aan de vroege promotors van sociale investeren zoals de Deutsche Bank een vroege sponsor van CAF Venturesome en Big Issue Invest en JP Morgan (Social Finance) dat investeerde in Bridges Ventures’ Social Entrepreneurs Fund. (zie IINieuws 15mrt13) Allemaal in het VK en in de VS Goldman sachs dat de Social Impact Bond voor Rikers Island begeleide Zie IIN PAGINA Social-impact-en Charity bonds. Ook Carlos Slim's Telefonica dochter Wayra startte recent een samenwerking met Unlmt sociale entrepreneur ondersteuner, 's wereld grootste naar eigen zeggen. Focus is op global tech start-up's maar het project wordt wel 50% gefinancierd door de UK Government.

S
ocial + investing
Philips pleit voor meer dan alleen kapitaal investeringen door ondernemingen, want hun deskundigheid en ervaring kan voor de sociale sector extra toegevoegde waarde hebben. Maar ook de sociale sector heeft ondernemingen en hun medewerkers wat te bieden qua diensten en producten. Die wederkerigheid is een interessant onderdeel van sociaal investeren. Zo startte Legal&General met CAF SE assist in Brighton & Hove waarbij social entrepreneurs rentevrij 10.000 UK£ kunnen lenen, mentorschap en advies van L&G medewerkers of externen. Het is een pilot met de ambitie om landelijk op te schalen. Bron: Guardian/Companies and social-investment En Wayra/unltd


F&F Chari's

Vermogensfondsen renderen nauwelijks
Vermogensfondsen hebben feitelijk alleen het vermogen als werkkapitaal, dus hoe hoger het rendement, hoe meer geld er is om de doelstelling te realiseren. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bedrijfs/branche fondsen die een jaarlijkse toelage krijgen en fondsen die naast hun vermogen ook particuliere begunstigers hebben. De laatste groep was hèt argument van de FIN tegen de gevraagde wettelijke verplichting om ook hun jaarverslagen openbaar te maken (zie IINieuws-1okt12). Deze fondsen hebben vast een ANBI status om hun begunstigers fiscaal te begunstigen en moeten (toch) vanaf 1 januari 2014 hun jaarrekeningen openbaar maken. (zie POLICY) Een matig rendement op het vermogen kan natuurlijk reden zijn om extra inkomsten en de ANBI te (willen) verwerven, maar dat kan in dit geval dus wel eens negatief uitpakken als de grote gevers zich inderdaad terugtrekken. Onder financiële verantwoording valt volgens mij echter niet openbaarmaking van (grote) donaties dus wellicht valt het allemaal wel mee.

Risico en rendement
Noot van de Blogger: Ik heb altijd aangenomen dat vermogensfondsen een gemiddeld beter rendement op hun vermogen halen dan fondsenwervende instellingen, die soms niet eens durven om te beleggen om geen enkel risico te lopen (behalve inflatie)*. In de VS zijn fondsen wettelijk verplicht om 5% van hun vermogen uit te keren aan de doelstelling en als gemiddelde over een paar jaar is/was 5% niet heel erg hoog. Daarom ben ik er vanuit gegaan dat Nederlandse vermogensfondsen streven naar gemiddeld 5% rendement om dit te kunnen uitkeren voor de doelstelling. Dit percentage wordt ook nogal eens genoemd in hun beleid voor het vermogensbeheer (zie PAGINA charity cases a-n en o-z LINK)

Serieus uitgegeven beperkt
Wat blijkt: de 42 leden van de FIN, de verenigingvanfondsen die actief zijn in de TROV werkgroep voor Totaal Rendement Op Vermogen, behaalden in de jaren 2006-2011 slechts 2,4 % rendement. Minus de 1,6% inflatie is dat dus effectief slechts 1,4% rendement. (TROV verslag, maart 2013) Er zitten natuurlijk 2 verschrikkelijke beursjaren in (2008 en 2011), maar zo kan er niet serieus uitgegeven worden zoals de voorzitter van de TROV propageert.
De Vermogensfondsen in Nederland hebben samen zo'n 40 miljard vermogen**, het zou heel jammer zijn als de andere vermogensfondsen ook zo'n mager rendement hebben behaald.

* In 2010 hadden fondsenwervende instellingen 127,5 miljoen euro inkomsten (rente en baten uit beleggingen) uit hun vermogen (reserves en fondsen) op bijna 3 miljard Euro vermogen (4,25% ) en in 2011 62 miljoen Euro op 3,1 miljard Euro vermogen. (2,12%) Bron: CBF/overzicht-baten-lasten
**Handelingen van de 2e kamer nav het Convenant Ruimte voor Geven


POLICY

Verplichte transparantie ANBI: 1jan2014
Vanaf 1 januari 2014 zijn instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht gegevens op het internet openbaar te maken. De ANBI status geeft schenkers fiscaal voordeel: aftrekbaarheid boven 1% van hun inkomen. De naam van de ANBI instelling, de contactgegevens, de doelstelling, een financiële verantwoording, een beknopt beleidsplan, de bestuurs- samenstelling en het beloningsbeleid zullen openbaar gemaakt moeten worden. Voldoet een instelling niet aan deze verplichtingen, dan wordt de ANBI-status ingetrokken of geweigerd.

Staatssecretarissen Weekers van Financiën en Teeven van Veiligheid en Justitie schrijven dit aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling, die nog verder wordt uitgebreid, zal uiterlijk 1 juli 2013 worden gepubliceerd in de Staatscourant en gaat gelden voor zowel fondsenwervende instellingen,  vermogens- fondsen en kerkelijke instellingen. In de brief aan de Tweede Kamer wordt ook het nieuwe validatiestelsel (toezicht en transparantie) aangekondigd. Een projectgroep heeft daarvoor een analyse geschreven, de zogenoemde QuickScan Filantropie.

Noot van de Blogger: De fondsenwervende instellingen in Nederland zijn over het algemeen behoorlijk transparant, publiceren jaarverslagen en jaarrekeningen en sturen hun cijfers naar de online benchmark van het Centraal Bureau Fondsenwerving. (zie verder bij de bron link). Van vermogensgfondsen kan dit allemaal niet gezged worden. Hun minimale deelname aan de Transparantprijs voor het beste jaarverslag spreek boekdelen, maar ook op websites staan vaker niet dan wel den jaarverslagen en rekeningen. Bron: CBF/Alle-ANBIs-moeten-hun-huishoudboekje-openbaar-maken


CHARI Financieringspalet
Goede doelen vragen publiekelijk alleen om giften, maar er zijn natuurlijk veel meer financieringsopties voor deze sector. Op de Britse site knowhownonprofit, onderdeel van de National Council on Voluntary Organizations, (NCVO) een overzicht van vormen van financiering voor chari's als onderdeel van funding and income. Naast artikelen staat daar ook een overzichtje van diverse vormen tijdelijke en structurele financiering. Achter de links een toelichting met What is it?, Who might use it?, Who might provide it? en een case. Social Investment Made Simple has been created by NCVO and CAF Venturesome

Secured loan Gebruik uw bezittingen als onderpand voor een lening.
Standby/underwriting facility Krediet faciliteit als het inkomen daalt.
Overdraft facility Kredietfaciliteit als de bankrekening(en) tijdelijk leeg zijn.
Bridging loan Bruglening om tijdelijk cashflow tekorten op te vangen.
Pre-funding of fundraising Leningen om korte termijn fondsenwervingsdoelen te realiseren.
Working capital facility Financiering om cashflow daling op te vangen.
Grant Gift zonder financiele compensatie.
Philanthropic capital Filantropisch (werk)kapitaal van chari's om doelen te realiseren.
Community investment Investeren in coöperatie ondernemingen in/voor lokale gemeenschappen.
Venture philanthropy Giften gepaard gaand met betrokken.
Patient capital Geduldig kapitaal, geschikt voor grote sociale of milieu projecten met impact
Growth/development capital Groei of ontwikkelingsfinanciering
Equity investment Financiering door de verkoop van aandelen
Quasi-equity/revenue participation Combinatie van de voordelen aandelen(verkoop) en/of leningen
Community Development Finance Institutions (CDFIs) Financiering door investeerders voor kleinschalige sociale diensten.
Social impact bonds (meerjarige) Investering van de private sector. In de toelichting ligt het accent op resultaten die tot maatschappelijke besparingen leiden waarna de overheid de investeerders terugbetaalt. Noot van de Blogger In de praktijk vaak een nieuwe vorm van samenwerking van uitvoerende sociale organisaties of chari's.
Charitable bonds lange termijn lening voor de financiering van groei voor een chari of sociale onderneming. In de toelichting worden Allia, OInvesting for Good en Triodos Bank UK genoemd als providors.
Noot van de Blogger niet genoemd maar een optie voor mn sociale entrepreneurs is een converteerbare obligatie die op termijn -bij succes- wordt omgezet in aandelen. Nav de CASE van St Else: it's time for something else (onderaan)

Noot van de Blogger2 Het is jammer dat we in Nederland geen CAF, Charity Aid Foundation hebben die als goede doelen bank opereert. Goede doelen betalen natuurlijk ook rente en bancaire kosten aan deze branche ondersteunende onderneming. Meer op: Cafonline.org/charity-finance-/banking-and-investments


EVENT

TBLI and the America's
Op 17-18 juni organiseert TBLI, Triple Bottom Line Investing, uit Amsterdam een conferentie in New York met 4 roundtables en workshops over II:
TBLI Roundtable 1 - Sandy, Climate Change and Impact Investing Hebben Sandy en Katrina een blijvend effect op ESG end Impact Investing in de USA? Welke nieuwe duurzame initiatieven zijn er in de Amerikaanse financiële sector? Sprekers zijn o.a. Richard L. Kauffman Voorzitter Energy Policy & Finance, State of New York, VS, Rachel Kyte Vice President van het Sustainable Development Network, Wereld Bank VS en Peter Malik Managing Director, Corporate Engagement & Innovative Finance - The Nature Conservancy, VS.

met David Bank Editor en CEO Impact IQ Inc., VS als gesprekleidder en o.a. als spreker Jody Rasch Senior Vice President Social Performance Group - Moody's Analytics VS.

Workshop 3 - Global Trends in Impact Investing Voorbereid i.s.m. de Sasakawa Peace Foundation. Workshop zonder presentaties, discussie en open Q&A. Met Robert Rubinstein CEO TBLI als gesprekleider, Christine Looney Senior PRI Officer bij de Ford Foundation USA, Brinda Ganguly Ass Director, Impact Investing bij de Rockefeller Foundation, VS en Amy M. Bell Executive Director bij J.P. Morgan Social Finance VS.

Workshop 4 - Impact Investing Bob Bragar dir Strategies for Impact Investors, v/h Oikocredit, Nederland als gespreksleider en Michael J. Van Patten Founding President - Mission Markets Inc. Online beleggingsplatform voor II, VS. Making Impact Investing Accessible to All Investors Mission Markets is supporting the development of a "Public Impact Investment" category of registered securities that allows all investors to participate in the asset class and make impact investing accessible to both accredited and non accredited investors. Sebastian von Stauffenberg CEO MicroRate, Inc. VS Balancing Performance, Risk and Social Returns of Impact Investments: A Case Study on Microfinance Funds. This session will be valuable for those interested in going beyond the theoretical level of impact investing to understand what it means practically. Donna Katzin director Shared Interest VS: Mobilizing Local Capital - Unlocking Capital in Emerging Markets The impact investment field offers a spectrum of opportunities for investors in the global north to invest in the global south. At the same time, new initiatives are beginning to focus on mobilizing local capital in emerging economies -- including that of mainstream financial institutions. Shared Interest's and Thembani's 18-year experience with providing guarantees and technical assistance in South and Southern Africa elucidate the challenges and potential of mobilizing local capital for emerging enterprises, homeowners and small-holder farmers. Tim O'Shea CEO, CleanFish LLC, VS. Possibilities for Impact Investing in an industry leader - sustainable seafood company - with approximately $20 million in annual revenues and potential for industry consolidation and market leadership in the sustainable aquaculture sector. Noot van de Blogger een Interessant artikel over de mogelijkheden van duurzame aquacultuur: Cleantech/10-reasons-why-sustainable-aquaculture-is-the-future-of-seafood
Workshop 14 Impact Investing Infrastructure met oa GATE technology, een online II beleggingsplatform en Impact Assets.

Data: (15) 16-17 juni 2013 Locatie: United Federation of Teachers (UFT) Headquarters, 52 Broadway New York VS Kosten: 2 Dagen Corporate Rate 1.800 US$ NGO-Academia: 900 US$, 1 Dag Corporate Rate 1.000 US$ NGO-Academia: 500 US$. Aanmelding regonline Deelnemerslijst: Participants TBLI New York


JOBS
Triodos Bank (issue communciatie) en SNS (corporate) hebben communicatie banen. Meer op Triodos Bank en Linkedin SNS 
Meer vacatures op jobs.thegiin, nb deze zijn veelal in de VS.


GELEZEN 
 
Increasing impact and enhancing returns, Integrating Publicly Traded Water and Agribusiness Equities into Impact Investor Portfolios, Impact Assets Issue Brief nr 7, Jed Emerson en Steve Falci (2012?)

Impact Assets
is een US non-profit financiële dienstenverlener die is opgezet om (investerings) kapitaal aan te trekken (katalyseren) voor optimaal milieu, sociale en financiële impact en zo de hardnekkigste problemen van de wereld te helpen oplossen. Vice president en auteur van de IA issue briefs is Jed Emerson, bedenker van blended value is ook bekend als auteur van het II overzichtswerk Impact Investing, Transforming How We Make Money while Making a Difference (Wiley, sept 2011) zie
IINieuws 15okt2011 of PAGINA Gelezen-bronnen.

Impactwashing?
Dit issue brief bekijkt Impact investing (II) beleggingsopties in water en agribusiness op publieke beurzen. II en publieke beleggingsopties kennen 2 uitdagingen, de eerste is heeft II wel impact binnen de kapitaalstromen van een (waarschijnlijk multi-nationale) onderneming? En: bieden publieke beurzen aantrekkelijke impact investeringsopties? II in de klassieke definitie betreft vaak een Private equity investeringen-op-maat, maar voor een uitgebalanceerde portefeuille vormt II op publieke beurzen in duurzame bedrijven een waardevolle en effectieve aanvulling.


Noot voor de Blogger: en voor de kleine belegger een onontkoombare keuze, omdat private equity investeringen voor hen weinig aantrekkelijk zijn muv wellicht het micro aanbod van crowdfundingplatforms maar daar is de verhandelbaarheid weer beperkt. Ergo investeren in publieke duurzame liefst best-in-class fondsen is voor de kleine belgger mert imapct ambities een gegeven. Of de vraag van duurzame belegger naar best-in-class fondsen de prijs opdrijft is geloochenstraft door onderzoekers van Harvard in The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance, Working Paper 12-035 (25nov11), Harvard Business School door Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, George Serafim. In IINieuws 15jan12. In 2,5 jaar onderzoek heb ik verder (nog) geen (academische) publicaties gevonden, waarin de prestaties van best-in-class (beleggings) fondsen werden onderzocht. Ze bestaan ook eigenlijk niet (meer?). Er zijn wel wat 'duurzame' ETF-en zoals iShares EuroStoxx Sustainability 40 (uitkerend). Daarnaast hebben we in Nederland de duurzame thematische fondsen, maar dat is ook typisch Nederlands: in Europa hebben wij met 20miljard inleg 40% marktaandeel in deze toch marginale strategie. Jed Emerson pleit met zijn focus op water en agribusiness in feite precies voor dit soort thematische strategieën. Het is dus mooi dat vanaf 2014 de (onkosten)vergoedingen voor d beleggingsfondsen zullen dalen, omdat de distributievergoeding wordt afgeschaft. Meer in het VEB Magazine van mei 2013 pag 46-49.

Duurzaam investeren

Investeren in duurzame of ESG gescreende bedrijven doet recht aan hun prestaties op milieu- en sociaal gebied, en als grote multinationals die prestaties leveren heeft dat per definitie grootschalige impact gezien de schaal van hun bedrijfsactiviteiten Noot voor de Blogger: en waarschijnlijk ook een concurrentie effect binnen hun sector. Toen Unilever haar thee lijn verduurzaamde volgde de concullega's. Meer op IINnieuws 1aug12. Maar denk vooral aan de inspanningen van Unilever op het gebied van hygiëne, dat is een van de grote uitdagingen voor gezondheid. Als Unilever meer zeep en tandenpasta verkoopt draagt het bijv bij aan het terugdringen van diarree, een massamoordenaar, infectieziekten en mondgezondheid. Meer op Unilever/gezondheidenhygiene. De blogger heeft beleggingen in Unilever. 
 


Toch is duurzaam beleggen in public equity binnen II een onderbelicht gebied. Emerson verwijst naar het JP Morgan/GIIN rapport 'Insight into the Impact Investment Market …. uit nov 2011 waarin staat dat public equity investment slechts een verwaarloosbare (zijn woordkeuze) 10miljoen US$of nog geen 0,25% van de 4,4miljard US$ gerapporteerde schuld (52%) en private equity (38%) uitmaakt. Bron: theGIIN of PAGINA Gelezen-bronnen-2013-2010. Noot voor de Blogger: Het is maar net welke bron je gebuikt. Eurosif onderzoek naar SRI beleggen in (West) Europa rapporteerde in 2012 6,763 biljoen Euro SRI beleggingen waarvan 283miljard Euro in best-in-class beleggingen (een ruime verdubbeling ivm 2009. Frankrijk heeft hier ruim 40% marktaandeel met 116 miljard Euro*). Verder 5,5 biljoen Euro aan norms-based (mn Scandinavië) en ESG-integratie. Haar een eerste inventarisatie van Impact investments komt uit op 8,75 miljard Euro verdeeld over Microfinance 55%, Social Business 18%, Community investments 19% en anders 8%. Meer in IINieuws 15okt12 of Het rapport 2012SRIstudy op Link eurosif.org Nb Het Franse Vigeo (ASPI) heeft wel net een nieuwe(?) NYSE index gepresenteerd (pdf) NYSEVigeo2013 World120


Het is dus een beetje en kwestie van definities en perceptie, als een II direct (meetbaar) effect moet hebben is dat voor een kleine public equity investering in een DJSI onderneming niet aan tonen, maar wel aan te nemen. Maar vanuit het perspectief dat impact investing in private equity en kleine allocatie krijgt toebedeeld binnen een beleggingsportfolio is een groter of gehele duurzame beleggingsstrategie wel zo effectief. Noot voor de Blogger: het fenomeen Missie-gerelateerd-beleggen of II door vermogensfondsen kreeg een boost toen bleek dat de activiteiten van de Bill&Melinda Gates Foundation in Nigeria werden ondermijnd door hun beleggingsportfolio. De Foundation werkte aan het terugdringen van luchtwegklachten, maar investeerde in Shell dat met haar oliewinning mede-verantwoordelijk was voor de luchtkwaliteit en luchtwegklachten. In 2010 deed het dat trouwens nog steeds volgens haar IRS opgave.

Water en voedsel

Emerson focus op water en agribusiness is logisch. (Zoet)water vormt slechts 1% van de wereldwatervoorraad en is een eindige grondstof. 70% van het gebruik van water is voor landbouw ofwel de voedselvoorziening van de wereld. Door de groeiende wereldbevolking, mn in Azië, zal de vraag naar zoet water met 40% stijgen tot 2013. Om in de toekomst voldoende schoon/zoet water te hebben is ongeveer 20 biljoen US$ investeringen nodig gericht op water en afval bedrijven (levering, behandeling, terugname), water infrastructuur (productie van onderdelen, constructie en diensten) en water technologie (behandeling, reiniging en meting van gebruik). 
Emerson presenteert enkele (soms bekende duurzame) water bedrijven en projecten die gaan bijdragen aan effectiever watergebruik en distributie. Hij wijst op de transparantie m.b.t tot watergebruik (en terugdringing) door ondernemingen als zij deelnemen aan het Water Disclosure Initiative CDP/water dat een uitbreiding is van het Carbon (CO²) Disclosure Project waarbij bedrijven hun energie gebruik en inspanningen om dat terug te dringen publiceren. Noot voor de Blogger: Nederlandse bedrijven besteden in hun duurzaamheidsverslagen 'waar relevant' al aandacht aan watergebruik (Heineken). Na een motie is tijdens kabinet Rutte 1, staatssecretaris Knapen een watervoetafdruk van ondernemingen als basis voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid in gang gezet, maar nog in ontwikkeling. Meer op Rijksoverheid/watervoetafdruk-bruikbaar-voor-duurzaamheidsbeleid


Voor agribusines wijst Emerson op de 4 sectoren: de producenten, de toeleveranciers (kunstmest, zaden, gewasbescherming en apparatuur), dienstverleners (transport en opslag) en de be- en verwerkers. Ook dit lijstje wordt gevolgd door een aantal duurzame bedrijven en projecten. 

Noot voor de Blogger: Voor kleine beleggers denk ik dat het handig is om op Morningstar op de zoekterm water of agriculture de aangeboden (beleggings)fondsen en etf's te bekijken. De zoektermen leveren trouwens veelal dezelfde fondsen op. De namen van de fondsen (sustainable & climate, agriculture) geven al veel aan etc. De portfolio van deze fondsen en de beleggingsuniversa van Triodos Bank en de portfolio van ASN leveren meer thematische prospects op. 

Emerson wijdt een paragraafje aan engagement. Noot van de Blogger: dat een Europees fenomeen is en in de VS minder bekend (p11) Ook de -bijna onoverbrugbare- kloof met betrekking tot het gebruik van biotechnologie en genetische gemodificeerde organismen (GMO) zoals bij soja, (mn veevoer) wordt kort besproken. Het laatste deel gaat over de mooie rendementen van investeringen in water en agribusiness (volatieler). Noot van de Blogger: meer in het themablog Beleggen in voeding IINieuws 1aug12. Een rapport van de de VBDO en CREM over Beleggen & Voedingsgrondstoffen, een maatschappelijk debat (2012). Diepgaander en met positieve impact opties zijn de United Nations Principles for Responsible Investment in Commodities, met extra aandacht voor agriculture (2011). Het jaarverslag 2011 van het Initiatief Duurzame Handel met haar activiteiten met Nederlandse bedrijven in het verduurzamen van de voedselproductie- en handelsketen van 8 teelten (maar jammer genoeg niet de 3 belangrijkste voedingsteelten van de wereld die 4miljard mensen voeden). Nb Het jaarverslag van het IDH over 2012 staat hier. Actueler is haar Nieuwsbrief van april 2013. IDHNewsletter april13

Bron Pagina Impactassets/issue-briefs Issue Brief7 (pdf 12 pag) Brief7


CASE

Stichting Else: It's time for something else
Stichting Else is in 2011 ontstaan uit het samengaan van drie organisaties: St. Even Anders, Landelijke St. Beheer Kruiswerk (LSBK) en St. Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM). Begin 2013 is ook de Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging (een vermogensfonds) opgegaan in de stichting. Stichting Else heeft als slogan It's time for something else en het streeft naar: verandering in de eerstelijn (gezondheidszorg), in het omgaan met het cultureel erfgoed (van het kruiswerk) en door missie gerelateerd te investeren.

St Else is gericht op zorg verlening en de organisatie van zorg: verpleging en verzorging thuis, kruisverenigingenwerk en gezinsverzorging. Else is een subsidiërende organisatie, met de focus op: Ondersteuning van alle werkers in de maatschappelijke (gezondheids)zorg, Multidisciplinaire samenwerking, Empowerment, De nieuwe professional, Stimulering professionele beroepsgroepen, Multiculturele zorgverlening, Zingeving in de zorg en Mantelzorg. Het subsidieert onderzoek, publicaties en projecten.


Van subsidiëren naar missie gerelateerd investeren
Op het gebied van missie gerelateerd investeren, wil Else 'maatschappelijk én financieel rendement behalen door deel te nemen in vernieuwende initiatieven en bedrijven.” Er ''wordt nadrukkelijk gekozen voor prikkelende, vernieuwende, inspirerende en soms eigenzinnige initiatieven... Ideeën die een bank niet durven te financieren, komen bij ons misschien wél in aanmerking voor startkapitaal.” Wim Corsten, is sinds februari voorzitter van Else en mede aangetrokken voor de transitie naar missie gerelateerd investeren. “Maatschappelijk investeren kan naast subsidiëring een complementaire werkwijze zijn om duurzame vernieuwing en innovatie te stimuleren”, zegt hij. “Wij willen dat niet alléén doen en zijn op zoek naar andere fondsen in het maatschappelijk veld die dit samen met ons willen ontwikkelen. Samen kunnen we een groter kapitaal opbouwen, meer initiatieven ondersteunen en risico spreiden.” St Else ziet zich als promotor van missie gerelateerd investeren en wil vooral het belang van maatschappelijk investeren laten zien.

St Else begint voortvarend het heeft de ambitie om 10% van het vermogen missie gerelateerd te investeren. Het heeft hiervoor een NV opgezet. Vanwege de ANBI status en aansprakelijkheid is gekozen voor de NV vorm (met BV kenmerken). Het ANBI-team van de belastingdienst heeft deze constructie goedgekeurd.

St Else is nu nog 100% aandeelhouder van de NV, maar zoekt mede deelnemers. Marco van Alderwegen, directeur vertelt verder ”St Else wil maximaal voor 30% participeren in projecten/ondernemingen. We staan open voor verschillende vormen van financiering, op dit moment overwegen we een converteerbare obligatie die op termijn wordt omgezet in aandelen. Als betrokken aandeelhouder willen we vooral als klankbord functioneren en we bieden onze diverse netwerken aan”. Een raad van commissarissen beslist over de investeringen en over exit's: het verkopen van de gefinancierde initiatieven. Als investeringen dividend uitkeren kan/wil St Else daarmee nieuwe investeringen doen.

Impact vermenigvuldiging
Met een relatief bescheiden stamvermogen (Noot van de Blogger: dat gemiddeld zo'n 5% rendement moet opleveren), wil St Else zo haar investeringen voor de missie verdubbelen en liefst verveelvoudigen. De verdubbeling wordt al gerealiseerd als 10% van het vermogen missie gerelateerd geïnvesteerd is. Omdat het (dividend)rendement vervolgens weer wordt geïnvesteerd wordt de impact verder vergroot.

Marco van Alderwegen, directeur van Else en haar bestuur gaan graag met geïnteresseerden in gesprek om ''samen een leercurve te gaan doormaken op het gebied van missiegerelateerd investeren'' want “samen kunnen we zo onze impact opschalen”. Contactgegevens: marco.van.alderwegen @ stichting-else.nl www.stichting-else.nl of tel (030)6704696.

St. Else heeft de ANBI-status (en streeft dus ook naar donaties voor haar werk) en zal vanaf 2014 (over 2013) een jaarverslag uitgeven. Het is recent lid geworden van de verenigingvanfondsen FIN.

Bron: artikel over St. Else in FD bijlage maart Goede Doelen. CBF/FD BijlageHetGoedeDoel 19maart2013 (pdf), Stichting-Else/Nieuwe-voorzitter en interview met de hr Marco van Alderwegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten