14 augustus 2015

Impact Investing Nieuws 15 augustus 2015

Deze keer: natural capital reporting als versneller voor duurzaam investeren en duurzame bedrijfsvoering. Caroline van Leenders is senior proces manager voor duurzame transities* en focust nu op de financiële sector voor de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). In IINieuws 15juni15 vatte ik Carolines presentatie op het Fondsnieuws seminar over duurzaam beleggen, samen waar zij haar visie gaf op de verduurzaming van de financiële sector in 4 fasen (bewustwording/start, actie/kritische massa, versnelling en institutionalisering). De fase waarin wij nu zitten is nog voor de versnelling naar verduurzaming (fase 3), die moet nog komen door gerichte maatschappelijke druk, coalitievorming in de markt en best-in-class en dialoog beleggingsstrategieën.

Vanuit impact investing gezien, dat harder groeit dan duurzaam beleggen dat harder groeit dan beleggen, was ik het daar natuurlijk niet mee eens. Maar wellicht loopt impact investing niet heel hard voor de verduurzaming uit en volgt het een eigen 'disruptive change' weg die onmisbare verduurzaming stappen overslaat. Ofwel: de beruchte methode om van het einde van de U bocht naar de oplossing te springen en de benodigde tussenstappen over te slaan.

Caroline stuurde mij 2 papers: Een van KPMG, FFI en ACCA uit 2014 Business and investors: providers and users of natural capital. En een recente van haar eigen hand met Sharon Hesp van New Foresight over Natural Capital and Financial Institutions, Transitioning towards a Green Economy.

Quote van dit blog: ''We feel the sense of urgency, but find it difficult to act with the hands-on mentality needed to change our future outlook'. Why? … 'changing behavior for the greater good in the long run does not pay off for the individual stakeholder in the short run'. Moreover, the consequences of collective actions are often indirect and apparent further in time. Sharon Hesp, New foresight en Caroline van Leenders RVO in Natural Capital and Financial Institutions, Transitioning towards a Green Economy.

*Voor de geïnteresseerden in verduurzaming, innovatie en transitie management: TIEN TIPS voor SLIMME STURING door Dr Caroline van Leenders voor het Competentie Centrum Transities SenterNovem uit 2009 (een voorloper van de RVO) LINK (pdf, 32 pag. A5)

GELEZEN

Business and investors: providers and users of natural capital disclosure. Een paper van KPMG ( accountants & consultants Sustainability Services UK), Flora & Fauna International (FFI) en ACCA de Association of Chartered Certified Accountants.
Zij werken samen om ''bewustwording en begrip te vergroten bij accountants van hun rol in accounting for natural capital. Eerst een definitie, want ik ben de term bij impact investing (reporting) nog nooit tegen gekomen. Natural capital zijn de onuitputtelijke en eindige natuurlijke hulpbronnen die gebruikt worden in productie en distributie processen. Onuitputtelijke hulpbronnen zijn wind, zon, getijden, geothermie, waterdruk, etc. Ofwel de bronnen voor hernieuwbare energie. Eindige hulpbronnen zijn grondstoffen zoals olie, gas, metalen, delfstoffen en (zoet) water. In de paper is de definitie: ‘the stock of natural ecosystems that yields a flow of valuable ecosystem goods and services’. Het zijn zowel ruwe, pure grondstoffen als producten (ecosystem goods) en diensten die gemaakt kunnen worden dankzij die ruwe grondstoffen in combinatie met... Zoals landbouw producten: denk niet alleen bijv. koffie, maar ook palmolie dat gebruikt wordt voor voedsel, cosmeticica, personoonlijke verzorging (hygiëne), diervoeder en biobrandstof. Een bos naast een rivier kan gebruikt worden voor bosbouw, maar ook vruchtbare grondvast houden en overstromingen voorkomen.

De doelstellingen van het paper zijn: -1- de voordelen aantonen van natural capital reporting, voor impact en interdependenties / afhankelijkheden; -2- Het verzamelen van natural capital reporting voorbeelden uit de praktijk bij ondernemingen; en -3- laten zien hoe ondernemingen beter kunnen voldoen aan behoeften van investeerders aan kennis en inzage in deze risico's.

Hoofdpunten: Natural capital reporting komt op, maar slechts enkele ondernemingen zijn leidend; Ondernemingen rapporteren over natural capital door groeiend inzicht in de relatie met de winstgevendheid en de waarde voor investeringskeuzes*; De manier waarop ondernemingen rapporten over natural capital is divers, dus weinig gestandaardiseerd, transparant of vergelijkbaar. Maar dat zal in de toekomst veranderen en dit zal investeerders helpen om natural capital factoren mee te nemen in hun investeringsbeslissingen. *Bij de vertaling vroeg ik me af of hiermee zowel interne en externe (bedrijfs)investeringen mee worden bedoeld als beslissingen van externe investeerders.

De uitdaging is om natural capital beter te managen, door duurzaam te ondernemen, rentmeester te zijn over natuurlijke hulpbronnen, transparant te rapporteren en om investeerders (beter) inzicht te geven in de bedrijfsvoering (risico's). De dreiging is vrij apocalyptisch waarbij ondernemingen en economieën niet langer kunnen functioneren door tekorten aan of onbetaalbaarheid van benodigd natural capital. Ondernemingen geven door hun duurzaamheidsrapportages aan hoe zij sturen op impact en afhankelijkheid van de samenleving en het milieu ofwel beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Investeerders kunnen hun keuzes en beslissingen nemen op basis van dit beleid en dat beïnvloedt weer de ondernemingsstrategie en prestaties.

In Figuur 1 wordt getoond hoe Natural capital and business samenhangen. Vet& schuin zijn ''krachten'' en schuin ''machten''. Impacts >Natural capital use> causes> Natural capital scarcity and impacts > creates >Corporate risks> drives >Investor decision making> influences >Company performance > Impacts etc.
Figuur 2 laat zien hoe een cyclus ontstaat van natural capital management door sustainability reporting. Vet& schuin ''krachten'' en recht ''machten''. manages > Sustainable management of natural capital > reduces > Natural capital scarcity and impacts > mitigates > Reputational, operational, regulatory, supply chain risks > provides > confidence Investment sources (e.g. Banks, pension funds etc) > justifies > Organisational sustainability and natural capital strategy > manages > etc.

Door twee belangrijke rapportage systemen wordt natural capital al genoemd: de IIRC (International Integrated Reporting Council) als een van de 6 'capitals' (financial, manufactured, intellectual, human, and social and relationship). De GRI (Global Reporting Initiative) sustainability reporting guideline noemt: grondstoffen, water, biodiversiteit en afval. Ook NGO's, overheden en publiek-private netwerken werken er mee: de Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES), de Natural Capital Coalition, Globe International, de European Environment Agency en de Britse Natural Capital Committee. KPMG signaleert dat de 4 grote accountancy bureaus met het onderwerp bezig zijn via initiatieven, eigen projecten en clientbased research. Het beschouwt het als een verbreding van de focus op grondstoffen en water management die in een klantenonderzoek in 2013 werden genoemd als issues die in megatrends de bedrijfsvoering zullen beïnvloeden.

In het paper wordt gekeken naar het gebruik van palm olie, soja, rundvlees, katoen en suiker omdat ze zijn aangemerkt als prioriteit commodity/natural capital door het WereldNatuurFonds (WWF). Voor deze grondstoffen zijn (meerdere) internationale initiatieven (en standaarden) waarin de aangesloten ondernemingen rapporteren over hun gebruik/productieprocessen in hun duurzaamheidsverslagen (beleid, doelstellingen, prestaties en ambities). In het paper heeft elke grondstof een paginagroot overzicht wat de issues& impacts zijn, hoe 3 (grote) ondernemingen omgaan met de grondstof (verduurzaming doelstellingen, audits en certificering van toeleveranciers), lidmaatschappen van verduurzaming initiatieven en hoe zij hierover rapporteren (meestal GRI).  
 Noot van de Blogger Bij het gebruik van suiker zijn de ondernemingen echter Bunge (Brazilië, agribusiness & food en biomassa), Coca Cola en Bacardi (alcohol), multinationals waarvan de producten een negatieve impact op gezondheid hebben. Bij Rundvlees hebben we het over een gezond product dat echter niet duurzaam is door de grote hoeveelheid plantaardig voedsel die nodig is voor de productie waarvan een deel ook geschikt is voor menselijke consumptie en basisbehoefte voedsel ondermijnt. Interessanter zou de productie van eieren en kippen zijn.

Investor relations (needs)
Investeerders hanteren verschillende manieren om inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van natural capital van ondernemingen. Sommigen focusen op corporate engagement, appèleren om meer transparantie over het gebruik van natural capital, het aanbieden van tools& informatie, kijken naar specifieke issues, zoals water of klimaat verandering of high-impact commodities (grondstoffen). Dit geeft de diversiteit in de benadering en hun informatiebehoefte aan Er wordt veel gebruik gemaakt van kwantitatieve data en dat roept meteen de vraag op over de kwaliteit en beschikbaarheid. Investeerders hechten aan standaarden per grondstof die niet de best practice zijn, maar wel benchmarks mogelijk maken. Sommige grondstoffen / issues zijn al veel verder in standaarden en rapportage dan anderen zoals water en klimaatverandering versus biodiversiteit. Investeerders hechten aan kwalitatieve rapportage omdat het ook een teken is dat een ondernemingen integreert met haar risicobeleid. Bijvoorbeeld: EIRIS kijkt naar kwantitatieve rapportage van water consumptie maar ook naar kwalitatieve rapportage over efficiënter gebruik. Rapportage & metrics zijn terreinen waarin dialoog& engagement van investeerders een belangrijke rol spelen. Ook het doortrekken van goed natural capital management in de supply chain is een onderwerp waar investeerdes aan hechten.

Conclusie
Natural capital disclosure is uit de aard van haar doelstellingen een milieu risico's kennisinstrument voor investeerders. De impact meting blijft vooralsnog steken op niveau 2 impact bijsluiter; Dit beleggingsproduct hecht aan Environment, Social & Governance factoren en heeft de risico's geïntegreerd. Dat betekent niet dat vanuit impact investing gezien de ontwikkelingen op dit gebied minder interessant zijn. Meer inzicht in E(SG) risico's, interdependenties en (negatieve) impact scenario's kan prioriteiten agenderen voor zowel risico als kansen.
=
Business and investors: providers and users of natural capital paper van KPMG, FFI en ACCA. Link KPMG/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Audit/natural-capital-reporting (2014, 11 pag, pdf)


GELEZEN II

Natural Capital and Financial Institutions, Transitioning towards a Green Economy door Sharon Hesp, New Foresight Economy en dr Caroline Leenders, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2015, pfd, 11 pag.) 
 
Deze publicatie leest als een vervolg op de vorige paper en heeft als doelstelling om een forward looking methodology aan te bieden in plaats van de achteraf rapportages in duurzaamheidsverslagen 'that acknowledges future scenarios in which natural resources become scarce and valuable'. Doelgroep zijn financials en hun rol bij het verduurzamen van bedrijfsvoering van ondernemingen. Voor financials betekent het integreren van natural capital in haar kernactiviteiten investeren in ondernemingen die het milieu beschermen ie natural capital waarderen. Landbouw wordt gepresenteerd als de voorbeeldsector voor verduurzaming en de belangrijke mechnismen. Daarna wordt gekeken door de integratie van natural capital in investeringsprocessen van financial. Ofwel het integreren van limits of ecosystem services (in the long term) in financial institutions’ risk assessment protocols.
Verduurzaming is vaak een kwestie van de gewone bedrijfsvoering aanvullen met het verzamelen van data over productieprocessen en / of projecten met sociale of milieuwaarde. De focus is op het bedrijf en het bestaande systeem en niet op de markt(en) waarin het opereert. Voor verduurzaming van markten is collectieve actie/ samenwerking nodig. Noot van de Blogger ofwel publiek-private (ondernemingen, NGO en wetenschap) initiatieven op issue of grondstof niveau die doelstellingen, beleid en standaarden ontwikkelen.

In de landbouw waarin 1 miljard mensen werkzaam zijn maar velen onder de armoedegrens leven wordt elke dag vruchtbare grond uitgeput, en vervuild en 70% van al het zoet water gebruikt waardoor de biodiversiteit afneemt en klimaatverandering versnelt. Noot van de Blogger: Vanuit impact investing is het prachtig dat deze sector wordt uitgelicht als belangrijke basisbehoefte voeding, jammer genoeg gaat het voorbeeld over cacao en producenten van zoetwaren wiens producten niet alleen voor het miljard ondervoeden onbereikbaar zijn, maar vooral bijdragen aan de wereldwijde bedreiging obesitas en overgewicht.

Het gaat de auteurs echter om het proces, de fasen en de methodes waaruit keerpunten voor start, versnelling en systeemverandering kunnen worden afgeleid. In het proces treden de 4 fasen op de Caroline van Leenders presenteerde op het Fondsnieuws seminar over duurzaam beleggen: (in mijn woorden) -bewustwording, -gisting, -versnelling en -implementatie.
In de 1e fase is sprake van veel kleine, versnipperde initiatieven die eerder met verbazing dan met enthousiasme worden onthaald of misbruikt als marketing PR object en window dressing.
In de 2e fase vragen first movers marktleiders (de doelgroep) om gestructureerde, implementeerbare modellen en ontstaan internationale standaarden en 1e vormen van regulering. Het is de venturing fase waarin weinig bewijs is, sprake van verdubbeling en gelijksoortige acties worden ondernomen. De problemen blijven, maar duurzaamheid staat op de (prioriteiten) agenda en bedrijven beginnen de voordelen te zien.
In de 3e fase wordt structureel samengewerkt, leiderschap getoond door multinationals / CEO's en (internationale) overheden, Standaardisering van methodes, tools en instrumenten versnelt: er ontstaat een nieuwe infrastructuur.
De 4e fase van institutionalisering, zijn niet duurzame, ongewenste praktijken  uitgebannen. Duurzaam ondernemen is de norm geworden.

Financials en verduurzaming
Als deze fasen visie wordt gebruikt om te kijken hoe de internationale financiële sector 'verduurzaamt' zien we dat een aantal Nederlandse niche banken al vroeg voorop liepen/lopen, maar duurzaam investeren decennia lang als een apart vooral 'groen' product wordt vermarkt.
In deze eeuw worden echter de voordelen en de waarde(vermeerdering) door verduurzaming (h)erkend en worden ratingsystemen en benchmarks ontwikkeld voor (investerings)banken op duurzaamheid, klimaatbeleid en milieu(bescherming). Er ontstaan codes, principles en standaarden voor de financiële sector en financiële rapportages. De focus blijft op doing less harm en niet op doing good of impact investing.

Op dit moment wordt natural capital nog niet gewaardeerd en meegenomen in business modellen, wel wordt wat geëxperimenteerd met groene impact investing. Door toegenomen bewustwording nemen finacials duurzaamheid issues op in hun investeringsbeslissingen.
Door de financiële crisis, vertrouwen en imago schade bij financials worden de inspanningen geïntensiveerd en wordt vaker gevraagd naar ESG beleid en prestaties. Die worden vertaald in ratingsystemen en benchmarks. Nieuwe spelers en financiële instrumenten (groene obligaties) betreden de markt en er ontstaan sectorale standaarden voor issues en hun impact.

Integratie van natural capital
Om de financiële sector te activeren zijn meer initiatieven nodig voor meer(dere) stakeholders, moeten best practices worden ontwikkeld en (institutionele) barrières worden weggenomen die structurele verandering belemmeren. (Meer) Competitie versnelt nieuwe, betere werkwijzen, groepen en ideeën om de winnende (beste?) strategie om natural capital op te nemen in investeringsbeslissingen aan te wijzen
Financials kunnen hieraan deelnemen vanuit hun eigen missie en rol, zoals FMO, de Nederlandse Ontwikkkelingsbank, dat doet voor emerging countries en de VBDO die een benchmark ontwikkelt voor financials en de waardering van natural capital. Verzekeraars bekijken vergroening als preventieve en genezende kracht en groene daken/terrassen als opvangreservoir bij extreme regenval.

Van weakness naar opportunity
Er gebeurt veel, maar er moet nog veel gebeuren, vooral een mind shift van het integreren van milieu factoren als risico factor naar milieu als ESG kans. Als we ophouden achteruit te kijken, maar op basis van huidige optredende grondstoffenschaarste en de snel groeiende technologische vooruitgang (smart data) zijn er kansen die gegrepen kunnen worden. Hiervoor is moreel leiderschap nodig van financials CEO's. Zoals Unilever's Paul Polman dat toont voor de voedings- en persoonlijke verzorgingsmiddelen (hygiëne en preventie).

Conclusie
Leenders en Hesp pleiten voor een mindshift en een forward looking methodology en komen uit bij leiderschap voor focus op ESG kansen door de integratie natural capital (waarde) in investeringsprocessen. Dit sluit nauw aan bij impact investing in groene basisbehoeften zoals (schoon, zoet) water, biodiversiteit en vertragen van klimaat verandering.

CoP Financial Institutes & Natural Capital (CoP FiNC)
De paper is tot stand gekomen door de medewerking van Nederlandse financials die deelnemen aan de Community of practice (CoP) voor de sector: de CoP Financial Institutes & Natural Capital (CoP FiNC). De Community wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken die professionele ondersteuning aanbiedt door facilitators van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in dit geval dr Caroline van Leenders, die (hiervoor) New Foresights inhuurde.

Natural Capital and Financial Institutions, Transitioning towards a Green Economy door Sharon Hesp, New Foresight Economy en dr Caroline Leenders, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Link RVO/Financial institutes and natural capital (2015, pfd, 11 pag.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten