1 augustus 2013

Impact Investing Nieuws 1 augustus 2013

II KEUZES mn private equity
Hieronder staan keuzen voor en van impact investeerders aan de hand van II marktdata. Omdat mijn interesse in impact investing wordt ingegeven door de ambitie zoveel mogelijk (particulier) kapitaal aan te trekken om impact op te schalen ligt de nadruk op Finance=Impact en Finance First Impact Investing.

De marktdata is verzameld door JP Morgan Social Finance en theGIIN in 2011 in 'Insight into the Impact Investment Market, An In-Depth Analysis of Investor Perspectives and over 2,200 Transactions'. (JP Morgan, 14dec11, pdf, 30 pag.) Zie ook JPMorganchase/socialfinance De deal data komen van 52 grote, ervaren en/of gespecialiseerde impact investors (mn Amerikaanse): leden van de Global Impact Investing Network (thegiin.org), Impact Assets50, een overzicht van 50 gespecialiseerde II asset managers en clientèle van JP Morgani. De respondenten hebben samen ongeveer 4 miljard US$ aan impact investments. Uit Nederland deden St DOEN, FMO, SNS AM en Triodos IM mee. Noot van de Blogger Nederlandse institutionele investeerders hebben samen een veelvoud aan best-in-class duurzame, ESG gerichte en/of impact investmentsii. Uit het onderzoekt blijkt dat de respondenten menen dat impact investing niet beleggen in public equity van best in class presterende duurzame bedrijven omvat. Jed Emerson van Impact Assets en ondergetekende delen deze mening niet.

Een Brits of Europees overzicht van impact investing deals ontbreekt helaas nog. Wel besteedde Eurosif, de Europese koepelorganisatie van organisaties voor beleggen in duurzame ontwikkeling zoals de Nederlandse VBDO eind 2012 in haar overzicht van Europese High Net Worth Investors speciaal aandacht aan impact investing: IINieuws 15nov12 Of: Eurosif.org/HNWI study 2012 (pfd 28 pag). Uit Nederland deden ABNMRO, Rabobank, BNP Paribas en Triodos Bank mee. Een totaal bedrag aan II kon ik niet vinden. Af en toe zijn cijfers uit deze studie afkomstig uit dit onderzoek. 

Noot van de Blogger: In dit overzicht ontbreken de investeringen in groene en hernieuwbare energie, clean&green tech. Omdat zij meestal niet in impact investing inventarisaties worden opgenomen, maar ze zijn het natuurlijk wel. Voor impact investors is het goed dat er de mogelijkheid tot meer spreiding is in een sector is met meer trackrecord. En veel meer keuze: sinds 2007 is ruim 4,1biljoen US$ geinvesteerd in zonne-, wind-, geothermische-, zee-, hydro-, en andere groenen sectoren. Bron:  The Global Climate Prosperity Scoreboard en  Wikipedia. 

KEUZES

Tussen haakjes staat het percentage impact investeerders dat deze keuze heeft gemaakt muv eindnoot 10 en 11 en 12 betreft de verwachting.
1
Impact doelstelling(en)
Menseniii     Mensen èn Milieu        Milieu     (Governanceiv)
(58%)                        (34%)         (8%)                 (?)

2
Metrics:
IRIS Impact Reporting Inv. Standardv    ander systeem     eigen systeemvi
(63%)                                                    (35%)                (15%)

3
Impact 1st Investingvii     Finance 1st Investingviii     Impact=Finance
                           incl Catalytic IIix                 (33%*)                        (46%)
                                  (21%*)
Voor alle categorieën geldt: de insteek is impact gericht: 66% wil financieel rendement opofferen voor meer impact, maar 60% denkt niet dat dat 'nodig' is....
* Beide categorieën optimaliseren hun prioriteit en hebben een minimum voor de 2e factor.

4
Finance 1st Impact = Finance
(46)
opties:
revolverendx
(nb)
of
vast % van de assetsxi
(1 à 5%)
of
her-allocatie assets
(naar 5 en 10%xii)
of
afromendxiii
(nb)
of

5
Emerging Marketsxiv      Developed Markets
(67% en 44% van het kapitaal)           (31% en 53% van het kapitaal).
                         30% Latijns Amerika (15%)           30% USA (51%xv)
                         12% SubSahara Afrika (7%)          1% West Europa (1%)
                         11% Oost Europa, Rusland 
                         en Centraal Azië (8%)
                         11% Zuid Oost Azie (6%).

In de Eurosif studie naar II door HNWI's in 2012 kozen zij voor Europa 29% (was 35% in 2009) en Emerging Markets 16% (was 13%). Noord Amerika 19% en 'binnenlands' -ergens binnen het Eurosif onderzoeksland- 22% (was 21%).

6
Sectoren
Microkrediet     Landbouw     Cross-sectoraal    Cleantech & energy    Anders    Huisvesting
(34%)              (15%)             (13%)                 (13%)           (12)             (7%)
% van het kapitaal:
(37)                 (6)                  (15)                    (6)                (10)           (21) 
In de Eurosif studie naar II door HNWI's in 2012 kozen zij voor microkrediet: 43%,, sociale ondernemingen: 33%, community investment: 20% en anders waaronder vastgoed: 3%. Nb Eurosif vroeg alleen naar de eerste 3 categorieën. (Pag. 13.)

7
Aard van de investering
schuld                      bezit
75%, en 62% van het kapitaal                      25%, en 38%van het kapitaal
      private debt 61%                                       private equity 38%**
                       waarvan senior debt 92%                           public equity 0%xvi
                       waarvan unsecured debt 59

** 94% van de equity investment en 93% van het kapitaal betreft een minderheidsaandeel in investee fondsen of ondernemingen. In de Eurosif studie naar II door HNWI's in 2012 kozen zij voor obligaties 25% (was 17% in 2009) en aandelen 33% (was 47%), private equity daalde van 15 naar 10%. (p. 13)

8
Internal rate of return (IRR)
opties:
Developed Markets Equity 19% (benchmark 29%)
of
Emerging Market Equity: 18% (benchmark 11%)
of
Developed Market Corporate Debt: 4% (benchmark 11%)
of
Emerging Market Corporate Debt 9% en de benchmark 9%.

9
Deal size: gem 2 miljoen US$***
>5 miljoen USD    <1 miljoen US$ tussen     1miljoen-500.000     USD <500.000 US$
(5%)                         (55%)                     (15%)            (40%)
*** investeringen in ii fondsen zijn gem 5 miljoen US$. 
 
10
Investees
Small Medium Sized Enterprise (70% en de 50% van het kapitaal)
i Een Europees overzicht van impact investing deals ontbreekt helaas nog, wel verzamelde Eurosif de koepelorganisatie van organisaties voor beleggen in duurzame ontwikkeling zoals de Nederlandse www.VBDO.nl eind 2012 data van Europese High Net Worth Investors.

ii Nederlandse institutionele beleggers zoals pensioenbeheerder PPGM, het ABP, Aegon, Robeco's dochter SAM hebben samen al 20 miljard euro aan impact investments, ESG investeringen of beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde hebben. Duurzame banken ASN Bank beheert miljard ruim 11miljard Euro en Triodos Bank 5,3 miljard Euro.

iii Onder ''mensen'' denk ik meer aan basisbehoeften zoals voedsel, microkrediet, financial inclusion, schoon water & hygiene, gezondheidszorg, algemeen en beroeps onderwijs, werk, maar ook welzijn, cultuur en sociale cohesie.

iv In de literatuur komt deze optie zelden voor toch voeg ik hem toe ivm de ESG methode en omdat ik onder governance ook impact investing gericht op democratisering, mensenrechten, media en informatie vrijheid etc vat.

v IRIS de Impact Reporting Inv. Standard is gekoppeld aan GIIRS het Global Impact Investing Ratins System een soort Moringstar voor impact investeringsfondsen en -bedrijven. De focus is nu nogal op Noord Amerika, maar de ambities om te groeien zijn zowel in kwantiteit als internationaal.

vi In Nederland werkt pensioenbeheerder PGGM met Dr Karen Maas van ErasmusCentre for Strategic Philanthropy aan een eigen impact metingsysteem meer in IINieuws 15jan12. Zij promoveerde in 200? o.a op onderzoek naar tientallen impact meting (CSR) systemen, meer in IINieuws 15juli2012.

vii Nederlandse/internationaal werkende voorbeelden zijn Oikocredit en PYMWYMIC van Frank van Beuningen.

viii Nederlands-Amerikaans voorbeeld is Robert Rubinsteins TBLI Triple Bottom Line.


ix Een term die ik voor het eerst tegenkwam in een publicatie van Georgette Wong's Correlation Consulting Insights and innovations: A Global Study of Impact Investing + Institutional Investors (april 2012). Om de ontwikkeling van een markt voor impact investing in een sector, branche of regio te stimuleren wordt financieel rendement opgeofferd. Een Amerikaans voorbeeld is de Omydiar Network, zie hierover de blogserie Priming the pump IINieuws 15okt12.

x Simon Wong schreef hierover een interessant artikel ''How institutional investors should step up as owners'' (sept 2010), inButterworths Journal on International Banking and Financial Law'', het artikel werd verkort overgenomen in de McKinsey Quarterly. In IINieuws 1nov2011

xiAntony Bugg Levine en Jed Emerson pleiten in hun impact investing handboek Impact Investing, Transforming how we make money while making a difference.  (7 sept. 2011, Wiley Ed. 306 pag.) voor 1% asset allocatoe naar impact investments. Nederlandse vermogende chari's als het Fonds 1818 en het leger des Heils streven naar 5% missie gerelateerd investeren (uit het vermogen).

xii Institutionele verwachten dat hun II de komende 10 jaar zullen groeien naar 5% van de portfolio en HNW investors naar 10%. Inde Eurosif studie naar SRI en II onder HNWI uit 2012 kwam naar vorne dat na enkele jaren experimenteren het aantal II's door HNWI versneld zal groeien.


xiii Zoals alle opties is hier de mogelijkheid te investeren in de supply chain, andere sectoren, branches en/of regio's.

xiv Microkrediet is een belangrijke sector binnen impact investing en m.i. Oververtegenwoordigd in de data, zoals ook in de laatste IEIS brief, meer in IINieuws 15juni13.

xv In de VS werd als II vaak en veel in social housing, sociale huisvesting geinvesteerd. De laatste jaren heeft community development met de focus op werk en inkomen een hoge vlucht genomen. Zie ook de verdeling over sectoren en de kapitaalintensiteit.

xvi Bij de respondenten bestaat dus de opvatting dat impact investing niet ook beleggen in public equity van best in class presterende duurzame bedrijven omvat. Jed Emerson van Impact Assets en ondergetekende delen deze mening niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten